Vi håndterer sivile

tvistesaker i og utenfor 

rettsapparatet.

Vi har ennå til gode å møte den klienten som ønsker å havne i retten. Derfor gjør vi det vi kan for å jobbe forebyggende. Vi skal bidra til å redusere konfliktnivået, ikke eskalere det. Vi skal bidra til å løse saken mest mulig raskt og effektivt, ikke vidløftiggjøre den. Vi er opptatt av at det skal være forholdsmessighet mellom ressursbruk og saken eller spørsmålets betydning.

Samtidig skal vi ikke være redde for å sette hardt mot hardt der det er nødvendig. Alle våre advokater har erfaring med å føre sivile tvistesaker for domstolen og å bistå i utenrettslig tvisteløsning, forhandlinger eller mekling. Vi har alltid klientens interesser for øye, og gjør vårt ytterste for å oppnå best mulig resultat.

Kontakt

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Arbeidsrettstvister
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Suspensjon
 • Usaklig oppsigelse
 • Ugyldighetssøksmål
 • Erstatningssøksmål
 • Lønnskrav
 • Brudd på lojalitetsplikt
 • Forhandlinger
 • Sluttpakke
Kontraktstvister
 • Kontraktsbrudd
 • Reklamasjoner
 • Forsinkelse
 • Mangler
 • Utbedringskrav
 • Prisavslag
 • Heving
 • Erstatning
 • Force majeure
Skattesaker
 • Ligning
 • Kapitalbeskatning
 • Formuesskatt
 • Eiendomsskatt
 • Utleie
 • Fradragsrett
 • Skattefritak
 • Tilleggsskatt
 • Dobbeltbeskatning
Eiendomstvister
 • Ekspropriasjon
 • Jordskifte
 • Skjønn
 • Tomtefeste
 • Leieforhold
 • Nabotvister
 • Byggesaker
 • Reklamasjoner
 • Mangelsaker
 • Avhendingssaker
Selskapsrettslige tvister
 • Aksjekjøp
 • Aksjonærtvister
 • Tvangsinnløsning
 • Forkjøpsrett
 • Samtykkenektelse
 • Generalforsamlingsbeslutning
 • Vedtekter
 • Styreansvar
 • Erstatning