Kontakt

post@melo.no

+47 73 52 44 10

Om oss

Vi er et forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Trondheim og Oslo. Som juridisk rådgiver, problemløser og støttespiller bidrar vi til at våre klienter når sine forretningsmessige mål.

Hvorfor MELØ

 Bistår flere av landets største virksomheter

Vi bistår flere av de største virksomhetene i Norge, både børsnoterte og ikke-børsnoterte. Tilbakemeldinger vi får er at vår korte responstid og evne til å snu seg rundt raskt, er blant egenskaper som skiller seg positivt ut.

 Internasjonal tilnærming

Vi bistår også en rekke selskaper og privatpersoner med virksomhet utenfor Norge. Gjennom vårt unike internasjonale nettverk har vi mulighet til å trekke veksler på andre advokater og rådgivere for spørsmål knyttet til interne rettsforhold i andre land.

 Juridisk spisskompetanse

Vi rendyrker vår kompetanse på noen få, utvalgte områder. Det gjør at vi kan løse problemer raskt, effektivt og med høy kvalitet.

 Dedikert til faget

Flere av våre advokater foreleser i forretningsjuridiske fag på universitets- og høyskolenivå, og er dessuten hyppig benyttede foredragsholdere i privat kurs- og seminar-sammenheng. 

 Forretningsmessig forståelse

Vi løfter blikket og bedømmer rettslige problemstillinger i den kommersielle kontekst. Enhver sak bør løses ut fra hvilket formål som ønskes oppnådd. Vi trekker veksler på hverandres kompetanse og erfaring og samarbeider tett med våre klienter for å finne gode og langsiktige løsninger.

Mennesker

Advokatforeningen

Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen, som er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Det innebærer blant annet krav til etterutdanning, samt krav til skriftlig oppdragsbekreftelse ved nye oppdrag.

Personvern

Vi tar ditt personvern på alvor. Vår personvernerklæring, som er utarbeidet med utgangspunkt i Advokatforeningens standard og i samsvar med GDPR, er tilgjengelig her.

Regler for god advokatskikk

Som advokater er vi underlagt Regler for god advokatskikk, som har til formål å sikre at advokatvirksomhet utøves etter etiske prinsipper.

Rettshjelpsdekning

Vi er behjelpelig med å innhente rettshjelpsdekning fra privat forsikring eller fri rettshjelp der det foreligger.

Salærberegning

Vi opplyser om hvordan vi beregner vårt salær. Salæret skal alltid stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført.

Taushets- og fortrolighetsplikt

Som advokater er vi underlagt lovpålagt og straffesanksjonert taushetsplikt. I henhold til Regler for god advokatskikk punkt 2.3 har vi dessuten en fortrolighetsplikt. Opplysninger som vi blir kjent med gjennom vårt virke som advokater, må vi derfor behandle fortrolig også når opplysningene ikke omfattes av lovbestemt taushetsplikt. Denne plikten til fortrolighet er ikke tidsbegrenset.

Samfunnsansvar

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Vi støtter to organisasjoner som utretter veldig mye godt på hvert sitt felt, Plan og Amnesty International.

Plan

For å gi barn en bedre fremtid, driver Plan International utviklingsarbeid i 51 land. Som Plan-fadder bidrar vi til at flere barn får utdanning, bedre helse, rent vann, beskyttelse og økonomisk sikkerhet. Plan International jobber for at barn i fattige land skal få de samme mulighetene som vi tar som en selvfølge for våre egne barn. Arbeidet til Plan bygger på FNs barnekonvensjon, «barnas lov». Behovene varierer fra sted til sted, men Plan tar alltid utgangspunkt i barnas lokalsamfunn, og samarbeider med lokalbefolkningen og lokale myndigheter for å finne langsiktige utviklingstiltak.

Amnesty International

Vi er støttespiller til Amnesty International og deres arbeid for Advokater i frontlinjen. For oss er det verdifullt å få mulighet til å stå i solidaritet med advokater over hele verden. En viktig del av Amnestys arbeid går ut på å bistå enkeltindivider som forsvarer menneskerettighetene verden over. Mange av disse er advokater som risikerer alvorlige represalier, og enkelte sitt eget liv, for et arbeid som er helt grunnleggende for en fungerende rettsstat. Amnesty mottar ikke offentlig støtte. Det er således deres økonomiske bidragsytere og aktivister verden over som gjør dem til en uavhengig stemme som tvinger myndigheter til å ta ansvar.

Les mer og gi din støtte på amnesty.no