Vi står på for å ivareta dine interesser.

Om oss

Vi følger opp og gjør det vi kan for å oppnå best mulig resultat, fordi vi ønsker å gjøre en forskjell. Vi er innforstått med at vi er avhengig av tillit for å kunne gjøre jobben vår. Derfor gjør vi hele tiden det vi kan for å vise oss tilliten verdig.

Kom i kontakt med oss

Som toppidrettsutøver vet jeg at fokus sikrer kvalitet og øker prestasjon og resultat. I Advokatfirmaet Melø fant jeg nettopp den ekspertisen jeg lette etter.

Kjersti BuaasProfesjonell snowboardkjører
Flere av våre referanser

Advokatforeningen

Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen, som er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Det innebærer blant annet krav til etterutdanning, samt krav til skriftlig oppdragsbekreftelse ved nye oppdrag.

Anti-hvitvasking

I henhold til hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften følger vi interne hvitvaskingsrutiner som skal bidra til å forebygge og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Etterutdanning

Som medlemmer av Advokatforeningen er vi pliktig til å gjennomføre minst 80 timer etterutdanning hvert femte år.

Foretaksregisteret

Vår virksomhet er registrert i Foretaksregisteret.

Hovedkontor

Vårt hovedkontor ligger i Trondheim, på Pirsenteret i Havnegata 9.

Interessekonflikt

Vi påtar oss ikke oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på vår lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på vår plikt til uavhengighet. I samme sak rådgir vi, representerer vi eller handler vi ikke på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.

Konkurranse

Vi er opptatt av å ha et ryddig og profesjonelt forhold til våre konkurrenter i markedet. Vi henviser f.eks. forespørsler til advokater utenfor vår virksomhet der forespørselen gjelder saksfelt som vi ikke jobber med. På områder der vi har spisskompetanse, bistår vi andre advokatfirmaer i landet.

Kundebehandling

Vi tar mål av oss å opptre profesjonelt og med integritet i alt vi gjør. Vi lytter, vi følger opp, og vi holder det vi lover. Hos oss skal alle bli møtt med den samme respekt.

Kundeløfter

Effektiv
Vi går til kjernen av saken med en gang.

Forutsigbar
Ingen ubehagelige overraskelser.

Kostnadseffektiv
Forholdsmessighet mellom kost og nytte.

Tilgjengelig
Ikke bare innenfor ordinær arbeidstid.

Likestilling og diskriminering

Vi er opptatt av å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Merverdiavgiftsregisteret

Vår virksomhet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Miljø

Vi etterstreber å drive vår advokatvirksomhet mest mulig bærekraftig.

Oppdragsbekreftelse

Som medlemmer av Advokatforeningen er vi pliktig til å sende skriftlig oppdragsbekreftelse til oppdragsgiver før påbegynnelse av ethvert oppdrag.

Personvern

Vi tar ditt personvern på alvor. Vår personvernerklæring, som er utarbeidet med utgangspunkt i Advokatforeningens standard og i samsvar med GDPR, er tilgjengelig her.

Regler for god advokatskikk

Som advokater er vi underlagt Regler for god advokatskikk, som har til formål å sikre at advokatvirksomhet utøves etter etiske prinsipper.

Regnskap

Vårt regnskap føres av Midtbyen Regnskap AS i Trondheim.

Rettshjelpsdekning

Vi er behjelpelig med å innhente rettshjelpsdekning fra privat forsikring eller fri rettshjelp der det foreligger.

Revisjon

Som advokatvirksomhet er vi underlagt lovpålagt revisjon, uavhengig av omsetning. Vårt regnskap revideres av BDO AS.

Salærberegning

Vi opplyser om hvordan vi beregner vårt salær. Salæret skal alltid stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført.

Samfunnsansvar (CSR)

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Vi ønsker å gjøre en forskjell og har valgt å støtte to organisasjoner som utretter mye godt på hver sin front.

Plan International
For å gi barn en bedre fremtid, driver Plan International utviklingsarbeid i 51 land. Som Plan-fadder bidrar vi til at flere barn får utdanning, bedre helse, rent vann, beskyttelse og økonomisk sikkerhet.

Plan International jobber for at barn i fattige land skal få de samme mulighetene som vi tar som en selvfølge for våre egne barn. Plan driver utviklingsarbeid i 51 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Arbeidet til Plan bygger på FNs barnekonvensjon, «barnas lov». Behovene varierer fra sted til sted, men Plan tar alltid utgangspunkt i barnas lokalsamfunn, og samarbeider med lokalbefolkningen og lokale myndigheter for å finne langsiktige utviklingstiltak.

Les mer og gi din støtte på plan-norge.no.

Amnesty International
Vi er støttespiller til Amnesty International og deres arbeid for Advokater i frontlinjen. For oss er det verdifullt å få mulighet til å stå i solidaritet med advokater over hele verden.

En viktig del av Amnestys arbeid går ut på å bistå enkeltindivider som forsvarer menneskerettighetene verden over. Mange av disse er advokater som risikerer alvorlige represalier, og enkelte sitt eget liv, for et arbeid som er helt grunnleggende for en fungerende rettsstat.

Amnesty mottar ikke offentlig støtte. Det er således deres økonomiske bidragsytere og aktivister verden over som gjør dem til en uavhengig stemme som tvinger myndigheter til å ta ansvar.

Les mer og gi din støtte på amnesty.no.

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring

Alle våre advokater har stilt lovpålagt sikkerhet for utøvelse av advokatvirksomheten. Alle advokater har dessuten tegnet profesjonsansvarsforsikring gjennom Advokatforeningen.

Taushets- og fortrolighetsplikt

Som advokater er vi underlagt lovpålagt og straffesanksjonert taushetsplikt. I henhold til Regler for god advokatskikk punkt 2.3 har vi dessuten en fortrolighetsplikt. Opplysninger som vi blir kjent med gjennom vårt virke som advokater, må vi derfor behandle fortrolig også når opplysningene ikke omfattes av lovbestemt taushetsplikt. Denne plikten til fortrolighet er ikke tidsbegrenset.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Alle våre advokater er gitt tillatelse til å drive advokatvirksomhet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Verdier

Ærlig
Holder det vi lover.

Profesjonell
Kvalitet i alle ledd.
Integritet i alt vi gjør.
Respekt overfor alle.

Uredd
Klienten først.

Lojal
Lojalitet overfor klienter og hverandre.

Likviditetsgrad

Meget god

Lønnsomhet

Meget god

Soliditet

Meget god