All Posts By

Atle Melø

Tax Law

Stater som Norge har skatteavtale med

Internasjonal dobbeltbeskatning er ikke forbudt etter alminnelig folkerett og forebygges heller ikke av folkeretten. Likevel er det allmenn enighet om at slik dobbeltbeskatning er uheldig. Derfor finnes det både nasjonale…
Atle Melø
14. February 2021
Company Law

Styreansvar etter aksjeloven

Selskapet, aksjonær eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjonær erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.…
Atle Melø
9. February 2021
Labour Law

Ikke hopp bukk over drøftingsmøte

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det. Dette følger…
Atle Melø
8. February 2021