Labour law

Arbeidsgivers lønnstrekk kjent ulovlig

By 4. January 2022 #!30Wed, 27 Sep 2023 14:15:16 +0200+02:001630#30Wed, 27 Sep 2023 14:15:16 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 14:15:16 +0200+02:002Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 14:15:16 +0200152159pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 14:15:16 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 14:15:16 +0200+02:001630#/30Wed, 27 Sep 2023 14:15:16 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 14:15:16 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Arbeidsgivers lønnstrekk kjent ulovlig

Høyesterett har nylig slått fast at arbeidsmiljøloven § 14-15 andre ledd forbyr en arbeidsgiver å trekke en arbeidstaker i lønn for å dekke inn tidligere for mye utbetalt diettgodtgjørelse.

I den aktuelle arbeidsavtalen var det inntatt en klausul om at dersom arbeidsgiveren gjorde feil ved utlønningen, kunne nødvendig korrigering skje i senere lønnsutbetalinger. Arbeidsgiveren påberopte seg derfor unntaket i arbeidsmiljøloven § 14-15 andre ledd bokstav c, som gir rett til lønnstrekk når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale.

Høyesterett fant at lovbestemmelsen må tolkes slik at den avtalen lønnstrekket bygger på, må konkretisere det aktuelle lønnstrekket. Når arbeidsavtalen var inngått lenge før feilutbetalingene skjedde, var vilkåret ikke oppfylt.

Høyesterett kom videre til at avtaleklausulen ikke regulerte arbeidsgiverens tilbakebetalingskrav. Kravet på tilbakebetaling måtte derfor avgjøres etter den ulovfestede regelen om oppgjørskorreksjon, såkalt condictio indebiti. I dette tilfellet var arbeidsgiveren klar over at han utbetalte uriktig diettgodtgjørelse. Feilutbetalingene skyldtes at det tok tid å oppdatere selskapets datasystem etter regelendringer. Når arbeidstakeren hadde mottatt godtgjørelsen i god tro og arbeidsgiveren ikke hadde varslet eller tatt forbehold om at utbetalingene var uriktige, var tilbakebetalingskravet gått tapt.

Source: Høyesterett

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Associate Lawyer

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Any questions regarding labour law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*