Skatt

Skatteavtalenes regler om beskatning av styrehonorar

By 5. juli 2020 september 27th, 2023 No Comments

Artikkel 16 i OECDs mønsteravtale har en særlig regel om styrehonorar. Slik inntekt kan skattlegges i den stat der det selskap som styrevervet gjelder, er hjemmehørende. Tilsvarende bestemmelse finnes i de fleste skatteavtaler som Norge har inngått.

Men mange norske skatteavtaler gjelder også honorar for verv i andre selskapsorganer enn styret. I den nordiske skatteavtalen f.eks., er ”lignende organ” likestilt med styret (artikkel 16), og en slik formulering går igjen i mange avtaler. ”Lignende organ” antas å omfatte bedriftsforsamling og representantskap.

Regler etter intern norsk rett

Internrettslig hjemmel for skatteplikt for styremedlemmer mv. i norske selskaper er gitt i skatteloven § 2-3 første ledd bokstav e.

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen skatt?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*