Tax law

Skatteavtalenes regler om beskatning av styrehonorar

By 5. July 2020 #!30Wed, 27 Sep 2023 17:21:30 +0200+02:003030#30Wed, 27 Sep 2023 17:21:30 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 17:21:30 +0200+02:005Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 17:21:30 +0200215219pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 17:21:30 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 17:21:30 +0200+02:003030#/30Wed, 27 Sep 2023 17:21:30 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 17:21:30 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments

Artikkel 16 i OECDs mønsteravtale har en særlig regel om styrehonorar. Slik inntekt kan skattlegges i den stat der det selskap som styrevervet gjelder, er hjemmehørende. Tilsvarende bestemmelse finnes i de fleste skatteavtaler som Norge har inngått.

Men mange norske skatteavtaler gjelder også honorar for verv i andre selskapsorganer enn styret. I den nordiske skatteavtalen f.eks., er ”lignende organ” likestilt med styret (artikkel 16), og en slik formulering går igjen i mange avtaler. ”Lignende organ” antas å omfatte bedriftsforsamling og representantskap.

Regler etter intern norsk rett

Internrettslig hjemmel for skatteplikt for styremedlemmer mv. i norske selskaper er gitt i skatteloven § 2-3 første ledd bokstav e.

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding tax?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*