Arbeidsrett

Søksmålsfristene du må passe på om du kommer i en arbeidstvist

By 5. mars 2021 september 27th, 2023 No Comments
Søksmålsfristene du må passe på om du kommer i en arbeidstvist

Ved tvist om rettmessigheten av en oppsigelse eller avskjed, kan arbeidstaker reise søksmål etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 17. Reglene om søksmålsfrister er inntatt i § 17-4. Bestemmelsen regulerer lengden på søksmålsfristene og når de begynner å løpe.

Det gjelder ulike søksmålsfrister avhengig av om arbeidstaker krever oppsigelsen eller avskjeden kjent ugyldig og vil fortsette i arbeidsforholdet, eller om han bare vil kreve erstatning.

Fristen for ugyldighetssøksmål er åtte uker

Dersom arbeidstaker vil få en oppsigelse eller avskjed kjent ugyldig ved dom, må søksmål reises innen åtte uker fra forhandlingene avsluttes. Er det ikke gjennomført forhandlinger, regnes fristen fra da oppsigelsen eller avskjeden ble mottatt.

Merk at dersom krav om forhandlinger er fremsatt for sent, så løper søksmålsfristen fra oppsigelsen eller avskjeden ble mottatt. Fristen for å kreve forhandlinger er to uker fra oppsigelsen eller avskjeden ble mottatt.

Arbeidsmiljølovens regler om søksmålsfrister er ikke til hinder for at partene blir enige om en lengre frist. Her er det imidlertid sentralt å sikre notoritet på at man har blitt omforent om en annen frist, f.eks. ved å ta det inn i forhandlingsprotokollen. Det er verdt å merke seg at det er arbeidstaker som har bevisbyrden for at det er avtalt en annen frist enn den lovbestemte.

Fristen for erstatningssøksmål er seks måneder

Dersom arbeidstakeren kun vil kreve erstatning for urettmessig oppsigelse, er søksmålsfristen seks måneder fra forhandlingene avsluttes, alternativt fra da oppsigelsen eller avskjeden ble mottatt, dersom forhandlinger ikke har vært avholdt.

Også ved rene erstatningssøksmål kan partene bli enige om en annen søksmålsfrist.

Ved formfeil gjelder ingen frister

Dersom oppsigelsen eller avskjeden lider av formfeil, ved at den ikke oppfyller arbeidsmiljølovens formkrav, gjelder ingen søksmålsfrister. Ved formfeil kan arbeidsgiver dermed risikere søksmål i lang tid etter at oppsigelsen eller avskjeden ble gitt. Det betyr imidlertid ikke at arbeidstaker har ubegrenset med tid til å agere. Både lovfestede regler om foreldelse og ulovfestede regler om passivitet setter visse grenser for arbeidstakers rett til å forfølge saken rettslig.

Søksmålsfristene er absolutte

Søksmålsfristene er absolutte. Det kan ikke gis oppreisning eller oppfriskning ved fristoversittelse. Hvis søksmålsfristen først er oversittet, har toget gått og arbeidstakeren kan ikke lenger forfølge saken for domstolen.

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Advokatfullmektig

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Har du spørsmål innen arbeidsrett?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*