Arbeidsrett

Formkrav ved oppsigelse av arbeidsforhold

By 8. februar 2021 september 27th, 2023 No Comments
Formkrav ved oppsigelse av arbeidsforhold

Oppsigelse fra arbeidsgivers side av en ansatt skal skje skriftlig. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-4.

Oppsigelsen skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse og inneholde opplysninger om:

a) arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,
b) retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 17-3, 17-4 og 15-11,
c) de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og
d) hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett etter loven § 14-2.

Plikt til å oppgi begrunnelse dersom den ansatte ber om det

Dersom arbeidstaker krever det, plikter arbeidsgiver å oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen. Det er således ikke et krav at arbeidsgiver oppgir begrunnelsen for oppsigelsen av eget tiltak. Arbeidstaker kan kreve å få begrunnelsen skriftlig.

Begrunnelsen vil bli tillagt betydning som bevis

Dersom arbeidsgiver gir en skriftlig begrunnelse for oppsigelsen, vil begrunnelsen bli tillagt betydning som bevis i en eventuell senere rettssak. Det vil da være den oppgitte begrunnelsen som blir prøvd i relasjon til oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven § 15-7. Dersom begrunnelse ikke oppgis, blir det gjerne oppfattet som en sterk indikasjon på at arbeidsgiver ikke har hatt tilstrekkelig saklig grunn for oppsigelsen, og manglende begrunnelse vil dessuten kunne få betydning for saksomkostningsspørsmålet.

Virkninger av formfeil ved oppsigelse

Dersom arbeidsgivers oppsigelse ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder opplysninger som nevnt i loven § 15-4 og arbeidstaker går til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted, er lovens system at oppsigelsen skal kjennes ugyldig, med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig.

Arbeidstaker vil kunne kreve erstatning

Er oppsigelsen ugyldig, kan arbeidstaker dessuten kreve erstatning. Det samme gjelder dersom oppsigelsen er mangelfull, men arbeidstaker ikke krever dom for ugyldighet eller det ikke blir avsagt dom for ugyldighet fordi særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig. Erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen arbeidsrett?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*