Kontrakt

Kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom

By 29. januar 2020 september 27th, 2023 No Comments
Krav til god forretningsskikk næringsdrivende imellom

Markedsføringsloven kapittel 6 beskytter næringsdrivende mot urimelige konkurransehandlinger. Den sentrale bestemmelsen er markedsføringsloven § 25, som oppstiller et forbud mot handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Markedsføringsloven § 25

Markedsføringsloven § 25 fastsetter:

«I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.»

Målestokken

Målestokken ved anvendelse av bestemmelsen i konkurranseforhold er, som lovteksten angir, standarden «god forretningsskikk». Vurderingen tar utgangspunkt i forretningsmoralen og retter seg mot klanderverdige konkurransehandlinger. Standarden refererer til vanlig oppfatning av forretningsskikk i vedkommende bransje eller område og får sitt nærmere innhold gjennom utvikling i bransjepraksis, i avgjørelser fra domstolen og i uttalelser fra Næringslivets Konkurranseutvalg.

Praksis

I praksis slås det særlig ned på nedvurdering av konkurrenter og renommésnylting. Nedvurdering foreligger når en næringsdrivende i sin markedsføring beskriver konkurrentens bedrifter, varer eller virksomhet på en krenkende måte. Det vil således stride mot god forretningsskikk å tale nedsettende om konkurrenter.

Renommésnylting foreligger når markedsføringen trekker uberettiget fordel av den goodwill som knytter seg til en annens varenavn eller merke, eller som er skapt gjennom en annens varekampanjer. Det typiske er at en bedrift – uten at det foreligger etterlikning eller fare for forveksling – snylter på en annen bedrifts goodwill ved ubeføyet å bringe denne bedriftens navn og renommé inn i markedsføringen. Vanligvis er det spesielt velrenommerte produkter som blir gjenstand for slik utnyttelse.

Eksempel fra svensk rettspraksis

Et eksempel på renommésnylting finnes i en dom fra Uppsala tingsrätt av 11. desember 1980: I en reklame for personbilen Mazda ble utsagnet «Mazda 929 Legato, Familjens Nya Rolls» benyttet som blikkfang både i brosjyrer og i avisannonser.

Tingretten påpekte at utsagnet var brukt for å trekke inn et annet varemerke (Rolls Royce) med det formål å høyne statusen til sitt eget markedsførte bilmerke. Bruken av merket innebar også, ifølge retten, en risiko for at det kjente merket skulle miste sitt særpreg og bli en vanlig betegnelse for særlige luksusbiler. Utsagnet ble derfor ansett å være en krenkelse av det kjente merket Rolls Royce.

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen markedsføringsrett?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*