Contract Law

Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg dersom noen gjør inngrep i mitt patent?

By 29. January 2020 #!30Sun, 22 Nov 2020 20:46:00 +0100p0030#30Sun, 22 Nov 2020 20:46:00 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30 22pm30pm-30Sun, 22 Nov 2020 20:46:00 +0100p8Europe/Oslo3030Europe/Oslox302020Sun, 22 Nov 2020 20:46:00 +01004684611pmSunday=1125#!30Sun, 22 Nov 2020 20:46:00 +0100pEurope/Oslo11#November 22nd, 2020#!30Sun, 22 Nov 2020 20:46:00 +0100p0030#/30Sun, 22 Nov 2020 20:46:00 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30#!30Sun, 22 Nov 2020 20:46:00 +0100pEurope/Oslo11# No Comments

Sanksjonsmulighetene ved brudd på patentloven finnes i loven kapittel 9.

Inngrep i andres patent kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. patentloven § 57.

Sivilrettslig gir patentloven hjemmel for å kreve rimelig lisensavgift, erstatning for skade eller vederlag tilsvarende oppnådd vinning, jf. loven § 58. Samtidig kan den som har gjort inngrepet, ved dom forbys å gjenta handlingen, jf. loven § 56a.

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979