Property Law

Gyldigheten av utbyggingsavtale

By 18. December 2021 #!30Wed, 27 Sep 2023 14:19:24 +0200+02:002430#30Wed, 27 Sep 2023 14:19:24 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 14:19:24 +0200+02:002Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 14:19:24 +0200192199pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 14:19:24 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 14:19:24 +0200+02:002430#/30Wed, 27 Sep 2023 14:19:24 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 14:19:24 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Gyldigheten av utbyggingsavtale

Et foretak i Førde hadde i utbyggingsavtale med kommunen påtatt seg å betale et kontantbidrag for å få dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i en reguleringsplan. Høyesterett kom til at bestemmelsen om betalingsplikt var ugyldig på grunn av bristende forutsetninger, og at kontantbidraget måtte betales tilbake. Kommunens anke ble forkastet.

I en reguleringsplan var det stilt opp rekkefølgekrav om gjennomføring av ulike veitiltak før utbygging kunne skje. Foretaket ønsket å bygge på en eiendom i planområdet og fikk dispensasjon fra rekkefølgekravene mot å inngå utbyggingsavtale med kommunen. I avtalen påtok foretaket seg å betale en andel av kostnadene til veitiltakene, mens kommunen skulle sørge for gjennomføring av dem. Kommunen bestemte seg for å la kontantbidraget gå inn som en del av kommunens bidrag på 158 millioner kroner til en omfattende infrastrukturpakke – Førdepakken. Veitiltakene ble utført som en del av Førdepakken og sto ferdige i 2020.

Høyesteretts flertall på fire dommere la til grunn at bestemmelsen om betaling av kontantbidrag var ugyldig på grunn av bristende forutsetninger, og at kommunen måtte betale tilbake beløpet. Mindretallet på én dommer var enig med kommunen i at utbyggingsavtalen var gyldig. Én av dommerne i flertallet sluttet seg i en særmerknad til mindretallets begrunnelse på ett punkt.

Dommen gir veiledning om plan- og bygningsloven § 17-3 og vilkårene for ugyldighet på grunn av bristende forutsetninger.

Source: Høyesterett

Bjørnar Oust

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931

Any questions regarding real estate law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*