Skatt

Hoteller kunne ikke gjøre trekk i arbeidstakernes tips

By 5. mai 2023 september 12th, 2023 No Comments
Arbeidsgiver kan ikke foreta trekk i ansattes tips

Ved Oslo Plaza Hotel AS og Hotel Bristol AS i Oslo mottar flere grupper av arbeidstakere tips fra gjester. Frem til 1. januar 2019 ble tipsen fordelt uavkortet mellom de ansatte. Etter 1. januar 2019 trådte det i kraft endringer i regelverket som medførte nye forpliktelser for arbeidsgivere ved behandlingen av tips. Hotellene valgte derfor å gjøre trekk i tipsen for å dekke blant annet arbeidsgiveravgift og utgifter til å administrere tipsordningen. Høyesterett har kommet til at hotellene ikke hadde rett til å gjøre dette.

Høyesterett tar utgangspunkt i at gjestenes tips ikke er en ytelse til arbeidsgiveren, men en påskjønnelse og en betaling til arbeidstakerne. Arbeidstakerne har krav på å få utbetalt tipsen. Etter Høyesteretts syn gir ikke forarbeider eller andre rettskilder grunnlag for å slutte at arbeidsgiver kan gjøre fradrag i tipsen for å dekke inn egne kostnader.

Endringene fra lovgiver i 2019 var begrunnet i skatte- og avgiftsmessige behov, men tok ikke sikte på å endre tipsbeløpenes privatrettslige karakter eller anvendelsen av styringsretten ved håndteringen av innbetalt tips. Fradragsordningen som praktiseres ved Oslo Plaza og Bristol faller utenfor rammen av arbeidsgivers styringsrett. To arbeidstakere som inngikk arbeidsavtaler etter at trekkordningen ble innført, kan heller ikke ansees bundet av ordningen.

Dommen avklarer at arbeidsgiver ikke har rettslig grunnlag for å foreta trekk i tips for å dekke arbeidsgiveravgift og kostnader til administrasjon av tipsordningen.

Kilde: Høyesterett

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål innen skatt?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*