Skatt

Exitskatt eller utflyttingsskatt på aksjer og likestilte andeler

By 20. mars 2019 september 28th, 2023 No Comments
Exitskatt

Har du aksjer eller andeler med samlet latent gevinst på mer enn 500 000 kroner og skal flytte ut av Norge, er du aktuell for såkalt utflyttingsskatt, eller exitskatt som det også blir kalt. Men selv der den latente (potensielle) gevinsten er større enn kr 500 000, er det mulig å få utsettelse med betaling av exitskatten.

Med latent eller potensiell gevinst refereres til hva som ville ha blitt den samlede gevinsten dersom man hadde solgt eller realisert aksjene/andelene på utflyttingstidspunktet. Grensen er satt på kr 500 000; er den latente gevinsten mindre, anses ikke utflyttingen som skattemotivert, og man går klar av exitskattereglene. Er den latente gevinsten høyere, gjør reglene seg gjeldende.

Rettslig utgangspunkt

Utgangspunktet etter intern norsk rett er at utflytting av skattesubjekter (eller –objekter), i seg selv ikke utløser skatteplikt. Skal det pålegges exit-/utflyttingsskatt må det således foreligge særskilt hjemmel. Det gjør det for latent gevinst på aksjer og likestilte andeler.

Skatteloven § 10-70 – Introduksjon

Med skatteloven § 10-70 er det innført en generell utflyttingsskatt på latente gevinster på aksjer, herunder likestilte andeler, slik at verdistigning mens skattyteren var bosatt i Norge, er gjenstand for skatteplikt til Norge på utflyttingstidspunktet. En slik generell utflyttingsskatt innebærer at norske skattytere som har opparbeidede, men urealiserte gevinster på aksjer og andeler i likestilte selskaper, blir skattepliktig på utflyttingstidspunktet for den latente gevinsten hvis han eller hun velger å flytte til utlandet for deretter å realisere gevinsten.

Begrunnelsen for at beskatningen er knyttet til utflyttingen, er at fortjeneste som er opptjent mens skattyter er bosatt i Norge, skal være gjenstand for skatteplikt hit. Hadde man ventet til etterpå, kunne det ha vært for sent, da det ikke foreligger internrettslig norsk hjemmel for å skattlegge ikke-bosatte (emigrerte) skattytere for gevinst og gevinst i mange tilfeller kan skjermes fra beskatning i medhold av skatteavtale.

Hovedregel ved utflytting: Skattebetalingsplikt

En skattyters aksjer og andeler anses ved skattemessig utflytting for å være realisert dagen før utflyttingen, med det til følge at skattebetalingsplikt inntrer før faktisk realisasjon. Eller mer presist formulert (ordlyden i skatteloven § 10-70 første ledd):

«Gevinst på eiendel som nevnt i annet ledd [aksjer og andeler mv.], og som skattyter eier på det tidspunkt skatteplikten til riket opphører etter bestemmelsene i § 2-1 tredje ledd eller da skattyter skal anses bosatt i en annen stat etter skatteavtale [utflytting], er skattepliktig som om aksjen eller andelen var realisert siste dag før dette tidspunkt (…)»

Gevinsten skal anses som tidfestet samme dag. Skattebetalingsplikt for gevinst på aksjer og andeler foreligger etter dette allerede ved utflytting, selv om aksjene/andelene blir realisert på et senere tidspunkt. Således blir det tale om en tenkt eller konstruert realisasjon ved utflytting.

Verdiberegning

Den skattepliktige gevinsten, samt skatten av denne, skal beregnes ved utflyttingen. Siden aksjene/andelene ikke realiseres mot vederlag, er det gitt særskilte regler til beregning av utgangsverdien. Disse går i korte trekk ut på at aksjens/andelens markedsverdi på utflyttingstidspunktet legges til grunn som utgangsverdi. Skatteplikt oppstår når markedsverdien ved utflytting er høyere enn kostprisen med tillegg for eventuelle RISK-reguleringer av inngangsverdien. Eventuell ubenyttet skjerming frem til realisasjonstidspunktet skal komme til fradrag i gevinsten.

Unntak

  1. Gevinst som ikke overstiger 500 000 kroner

Skattepliktig latent gevinst på aksjer og andeler som fratrukket fradragsberettigede tap ikke overstiger 500 000 kroner, omfattes som nevnt ikke av skatteplikten etter § 10-70. Begrunnelsen er at så lave skattepliktige gevinster neppe gir tilstrekkelig incitament til å flytte ut (utflyttingen anses ikke skattemotivert).

  1. Utsettelse av skattebetalingsplikt ved sikkerhetsstillelse

Skattyter kan ved utflytting få utsettelse med innbetaling av utlignet skatt dersom det stilles betryggende sikkerhet for skatteforpliktelsen. Ved flytting til annen EØS-stat gis utsettelse uten sikkerhetsstillelse når Norge i medhold av folkerettslig overenskomst kan kreve utlevert opplysninger fra denne staten om skattyterens inntekts- og formuesforhold, samt bistand til innfordring. Betalingsutsettelsen gjennomføres ved at den utlignede skatt ikke medtas ved avregningen for inntektsåret.

Aktualisering av skattebetalingsplikt (bortfall av betalingsutsettelse)

Skattebetalingsplikten aktualiseres (eller mer presist: betalingsutsettelsen bortfaller) hvis skattyteren realiserer aksjen eller andelen innen fem år etter utflytting. Retten til betalingsutsettelse bortfaller også hvis aksjen eller andelen overføres ved gave til person som ikke er skattemessig bosatt i Norge.

Dessuten følger det av forskrift gitt i medhold av skatteloven at skattebetalingsplikten også aktualiseres hvis skattyteren ikke (innen 30. april) gir de årlige opplysningene om skattemessig bosted og om at aksjene ikke er solgt. Skattyteren har plikt til å opplyse om en skatteaktualiserende begivenhet innen to måneder etter at den fant sted.

Bortfall av skattebetalingsplikt

Plikten til å betale skatt bortfaller hvis skattyteren ikke har realisert aksjen eller andelen innen fem år etter utflytting. Presumsjonen for skattemotivert utflytting er ansett for å være for svak når det har gått så lang tid.

Videre bortfaller skattebetalingsplikten hvis skattyteren igjen blir skattemessig bosatt i Norge etter intern norsk rett eller skatteavtale. I dette tilfellet er det ikke lenger behov for utflyttingsskatten; vedkommende kan skattlegges etter vanlige regler, evt. etter reglene i § 10-70 for tilfeller hvor skattyteren utflytter på nytt.

Forebyggelse av internasjonal dobbeltbeskatning

Når aksjene eller andelene selges, kan gevinsten være skattepliktig i tilflyttingslandet. Dette kan lede til dobbeltbeskatning hvis skattyteren er ilagt eller ilegges utflyttingsskatt i fraflyttingslandet. Derfor har skattyteren rett til fradrag i norsk gevinstskatt for skatt betalt av gevinsten i tilflyttingslandet (omvendt kredit).

Gaveoverføring av aksjer/andeler til ektefelle i utlandet

Gaveoverføring regnes etter skatteloven ikke som realisasjon. Gave som består i aksjer eller andeler vil derfor heller ikke utløse gevinstbeskatning hos giveren. Dette gjelder også når gavemottakeren er skattemessig bosatt i en annen stat.

Når gavemottakeren er skattemessig bosatt i annen stat, vil mottakerens eventuelle senere salg av gaven ikke være omfattet av norske skatteregler. Av denne grunn gjelder reglene om utflyttingsskatt tilsvarende for overføring av aksjer og andeler til ektefelle som er skattemessig bosatt i annen stat. Slik gaveoverføring vil således utløse utflyttingsskatt på giverens hånd. Begrunnelsen er at det ellers ville ha vært enkelt å omgå reglene om utflyttingsskatt i § 10-70.

Tap

Ved utflytting til annen EØS-stat er tap fradragsberettiget i samme utstrekning og på samme vilkår som gevinst etter § 10-70 er skattepliktig (symmetriprinsippet). Det gis ikke fradrag for tap som har kommet til fradrag i annen stat. Tapet fastsettes i ligningen for utflyttingsåret, men avregningen utsettes til aksjen eller andelen er realisert.

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Har du spørsmål vedrørende exitskatt?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*