Arbeidsrett

E-post fra tillitsvalgt var varsel etter arbeidsmiljøloven

By 1. januar 2024 februar 11th, 2024 No Comments
e-post fra ansatt var varsel

En tillitsvalgt bisto en arbeidskollega i et møte med blant annet en HR-ansvarlig, hvor kollegaen ble ilagt en advarsel. Dagen etter sendte den tillitsvalgte en e-post til en leder i bedriften, hvor han kritiserte den HR-ansvarliges opptreden i møtet.

Høyesterett har kommet kom til at e-posten var å anse som et varsel etter arbeidsmiljøloven, da den uttrykte mer enn at den tillitsvalgte var uenig i bedriftens advarsel til kollegaen. E-posten beskrev en opptreden som ville være i strid med en regel i bedriftens arbeidsreglement om hensynsfull og korrekt opptreden.

Høyesterett bygger sin avgjørelse på at arbeidsmiljølovens varselbegrep er vidt og omfatter ytringer fra arbeidstakere – inkludert tillitsvalgte – som må oppfattes slik at vedkommende sier fra om et kritikkverdig forhold i virksomheten. Kritikkverdige forhold er forhold som strider mot rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred oppslutning om i samfunnet.

Lagmannsrettens dom, som bygget på at e-posten ikke var å anse som et varsel, ble derfor opphevet. Det blir etter dette opp til lagmannsretten å ta stilling til om bedriften har brutt forbudet om gjengjeldelse mot den tillitsvalgte, og eventuelt utmåle oppreisningserstatning.

Én høyesterettsdommer dissenterte og mente at e-posten ikke representerte et varsel.

Dommen avklarer innholdet i arbeidsmiljølovens varselbegrep.

Kilde: Høyesterett

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Advokatfullmektig

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Har du spørsmål innen arbeidsrett?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*