Arbeidsrett

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsestid

By 11. mai 2021 No Comments

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsestid er inntatt i § 15-3. Bestemmelsen regulerer lengden på oppsigelsestiden og når den begynner å løpe.

Reglene om oppsigelsesfrister varierer i stor grad med alder og ansettelsestid. Lovens oppsigelsesfrister kan i tillegg i vid utstrekning fravikes ved tariffavtale og til en viss grad gjennom individuell avtale.

Oppsigelsesfristens utgangspunkt

Hovedregelen er at oppsigelsesfristen løper fra og med den første dagen i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Dersom du sier opp den 8. mai, vil oppsigelsestiden således begynne å løpe fra 1. juni. Loven åpner imidlertid for at det i tariffavtale kan fastsettes en annen oppsigelsesfrist. I Hovedavtalen for KS gjelder for eksempel en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder regnet fra «oppsigelsestidspunktet». Dette skal i så fall fremgå av arbeidsavtalen.

For prøvetidsansatte løper oppsigelsestiden i 14 dager fra oppsigelsen fant sted.

Oppsigelsestidens lengde

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er gjensidig oppsigelsestid på én måned. Det er ikke uvanlig at det avtales lengre oppsigelsestid, typisk tre måneder. Bestemmelsen setter imidlertid forbud mot å inngå individuelle forhåndsavtaler med kortere oppsigelsesfrist enn den som gjelder etter loven.

For arbeidstaker som har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i samme virksomhet når oppsigelse gis, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst to måneder. Har arbeidstakeren vært ansatt i minst 10 år sammenhengende i samme virksomhet, er den gjensidige oppsigelsesfristen minst tre måneder.

Blir arbeidstaker sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i samme virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst fire måneder dersom den finner sted etter at arbeidstakeren er fylt 50 år, minst fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder etter fylte 60 år. Arbeidstakeren kan si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på minst tre måneder.

Oppsigelsesfristen skal fremgå av arbeidsavtalen

Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd bokstav h at arbeidstakeren og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister skal fremgå av arbeidsavtalen. Dersom det ikke fremgår av arbeidsavtalen eller er fastsatt i tariffavtale hva som er oppsigelsesfristen, gjelder hovedregelen om gjensidig oppsigelsesfrist på én måned, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at det er avtalt en annen oppsigelsesfrist enn den som gjelder etter loven.

Susanne Danielsen

Advokat

sdanielsen@melo.no
+47 976 36 277

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak

Avtal møte