Contract law

Økt arbeidsgiveravgift ga ikke krav på høyere vederlag

By 8. March 2023 #!30Wed, 27 Sep 2023 11:48:44 +0200+02:004430#30Wed, 27 Sep 2023 11:48:44 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27am30am-30Wed, 27 Sep 2023 11:48:44 +0200+02:0011Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 11:48:44 +02004811489amWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 11:48:44 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 11:48:44 +0200+02:004430#/30Wed, 27 Sep 2023 11:48:44 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 11:48:44 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments

Statens vegvesen inngikk i 2014 avtale med entreprenør Marti Nordnes DA om et vei- og tunnelprosjekt på E6 i Kåfjord i Troms. Det oppstod i etterkant tvist om sluttoppgjøret. Marti krevde høyere vederlag fordi arbeidsgiveravgiften økte i kontraktsperioden, slik at det ble dyrere å gjennomføre kontrakten.

Kontrakten – NS 8406 punkt 23.1 – ga entreprenøren rett til indeksregulering av kontraktssummen, og endringer i arbeidsgiveravgiften er en kostnad som indeksreguleringen tar hensyn til. Ettersom endringen av arbeidsgiveravgiften ikke var en justering av den vanlige satsen, men bortfall av en særregel, førte indeksreguleringen til at den ekstra kostnaden kun medførte en helt marginal – om noen – oppjustering av vederlaget. Spørsmålet var derfor om entreprenøren kunne kreve en «krone-for krone» kompensasjon for økningen i arbeidsgiveravgiften.

Høyesterett kom til at ettersom arbeidsgiveravgift er en kostnadstype som omfattes av indeksreguleringen, kan det ikke i tillegg kreves en direkte regulering av kontraktssummen. Det ble lagt avgjørende vekt på kontraktens ordlyd og på formålet med indeksreguleringen. Heller ikke spesielle bestemmelser i kontrakten ga rett til økt vederlag.

Saken reiste også spørsmål om Vegvesenet, som rettmessig holdt tilbake penger for å sikre et krav på dagmulkt som følge av fristoverskridelser, i tillegg kunne holde tilbake ytterligere 25 prosent av dagmulktbeløpet. Dette var aktuelt fordi dagmulkten reduserte vederlaget som Vegvesenet skulle betale, og som merverdiavgiften beregnes ut fra. Høyesterett konkluderte med at Vegvesenet hadde håndtert dette på riktig måte.

Dommen bidrar til avklare forståelsen av NS 8406 punkt 23.1 om regulering av kontraktssummen.

Source: Høyesterett

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding contract law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*