Property LawContract law

Krav om lovhjemmel når kommunen i kraft av sin eierrådighet forbyr utleie av el-sparkesykler på kommunal grunn

By 18. December 2021 #!30Wed, 27 Sep 2023 14:16:06 +0200+02:000630#30Wed, 27 Sep 2023 14:16:06 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 14:16:06 +0200+02:002Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 14:16:06 +0200162169pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 14:16:06 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 14:16:06 +0200+02:000630#/30Wed, 27 Sep 2023 14:16:06 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 14:16:06 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Krav om lovhjemmel knyttet til el-sparkesykler

Trondheim kommune vedtok i kraft av å være grunneier en ordning der kun tre utvalgte aktører skulle ha adgang til å leie ut el-sparkesykler på kommunens grunn. Det ble gjennomført en anbudskonkurranse der tre aktører ble valgt ut. En aktør som ikke innga anbud, fortsatte likevel å utplassere og omplassere el-sparkesykler fordi den mente kommunen ikke i kraft av sin eierrådighet kunne forby slik virksomhet.

Et flertall på fire dommere kom i likhet med tingretten og lagmannsretten til at vedtaket krevde hjemmel i lov. Det ble særlig lagt vekt på vedtakets art, dets formål, samfunnsområdet det rettet seg mot og at det knyttet seg til borgernes bruk av retten til å ferdes på offentlig veg. Det hadde også betydning at det gjør seg gjeldende ulike syn i befolkningen på hvor strengt utleie av el-sparkesykler bør reguleres, slik at rammene for en kommunal regulering burde eventuelt behandles av Stortinget og fastsettes i lov. Det ble presisert at en slik regulering står i en annen stilling enn når stat og kommune som eier av veggrunnen regulerer adgangen til å disponere et bestemt og avgrenset fysisk område langs vegen – for eksempel til å reklamere eller selge varer.

Et mindretall på én dommer mente at kommunen i kraft av eierrådigheten kan kreve at næringsdrivende som vil utplassere og drive kommersiell utleie av el-sparkesykler på kommunens eiendommer, må ha samtykke av kommunen.

Etter lagmannsrettens dom i saken, vedtok Stortinget en egen lov om utleie av små elektriske kjøretøy, som gir kommunene adgang til å regulere utleie ved forskrift.

Avgjørelsen gir veiledning om i hvilken utstrekning kommunale myndigheter kan regulere bruken av kommunal grunn i kraft av sin eierrådighet.

Source: Høyesterett

Bjørnar Oust

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931

Any questions regarding real estate law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*