Labour law

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse av ansatte i prøvetid

By 11. May 2021 #!30Wed, 27 Sep 2023 15:34:30 +0200+02:003030#30Wed, 27 Sep 2023 15:34:30 +0200+02:00-3Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 15:34:30 +0200+02:003Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 15:34:30 +0200343349pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 15:34:30 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 15:34:30 +0200+02:003030#/30Wed, 27 Sep 2023 15:34:30 +0200+02:00-3Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 15:34:30 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse av ansatte i prøvetid

Det er en vanlig misoppfatning at arbeidsgiver fritt kan si opp ansatte i prøvetiden. Terskelen for å si opp en prøvetidsansatt er imidlertid noe lavere enn det som gjelder ellers.

Oppsigelse i prøvetiden må begrunnes i arbeidstakers manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet

Arbeidsmiljølovens oppsigelsesvern av prøvetidsansatte er inntatt i § 15-6. Etter denne bestemmelsen må en oppsigelse i prøvetiden være begrunnet i arbeidstakerens manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Det kan ikke stilles idealkrav til arbeidstakerens utførelse av arbeidet i prøvetiden, men det kan kreves at arbeidsytelsen ligger på et gjennomsnittlig nivå, samtidig som arbeidsgiver må ta hensyn til den prøvetidsansattes manglende arbeidserfaring. Arbeidsgiver kan imidlertid stille store krav til punktlighet, samt at arbeidsoppgaver som tildeles løpende blir utført i henhold til instrukser.

Dersom oppsigelsen av den prøvetidsansatte skyldes andre forhold enn manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet, kommer det alminnelige saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7 til anvendelse. Dette gjelder for eksempel dersom arbeidsgiver må gjennomføre nedbemanning.

Den ansatte må ha fått tilstrekkelig oppfølgning og opplæring

Et sentralt moment i vurderingen av om oppsigelsen av en prøvetidsansatt er saklig, er om den ansatte har fått tilstrekkelig opplæring og oppfølgning.

Kravet til omfanget av opplæring avhenger av hva slags stilling det er snakk om, og hvilken erfaring arbeidstakeren har. Dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere at det er gitt tilbakemelding og veiledning, vil dette kunne medføre at oppsigelsen kjennes ugyldig.

Et godt råd til arbeidsgivere som merker at arbeidstaker ikke mestrer rollen eller arbeidsoppgavene, er dermed å gi løpende skriftlige tilbakemeldinger til den prøvetidsansatte, eller gjennomføre oppfølgingsmøter som det lages referater fra.

Arbeidsgiver må følge saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven

For det tilfelle at arbeidsgiver vil gå til oppsigelse av den prøvetidsansatte, må arbeidsmiljølovens saksbehandlingsregler følges. Det vil blant annet si at arbeidsgiver må innkalle til drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1.

Ved utforming av oppsigelse må også formkravene i arbeidsmiljøloven § 15-4 oppfylles.

Les også: Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsestid

Les også: Oppsigelse i prøvetid ble kjent ugyldig

Les også: Mangelfulle arbeidsprestasjoner som oppsigelsesgrunn

Les også: Arbeidsmiljølovens vern mot usaklig oppsigelse

Les også: Ikke hopp bukk over drøftingsmøte

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Associate Lawyer

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Any questions regarding labour law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*