Labour Law

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse av ansatte i prøvetid

By 11. May 2021 #!31Tue, 31 Jan 2023 21:56:49 +0100+01:004931#31Tue, 31 Jan 2023 21:56:49 +0100+01:00-9Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 21:56:49 +0100+01:009Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 21:56:49 +0100569561pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 21:56:49 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 21:56:49 +0100+01:004931#/31Tue, 31 Jan 2023 21:56:49 +0100+01:00-9Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 21:56:49 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

Det er en vanlig misoppfatning at arbeidsgiver fritt kan si opp ansatte i prøvetiden. Terskelen for å si opp en prøvetidsansatt er imidlertid noe lavere enn det som gjelder ellers.

Oppsigelse i prøvetiden må begrunnes i arbeidstakers manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet

Arbeidsmiljølovens oppsigelsesvern av prøvetidsansatte er inntatt i § 15-6. Etter denne bestemmelsen må en oppsigelse i prøvetiden være begrunnet i arbeidstakerens manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Det kan ikke stilles idealkrav til arbeidstakerens utførelse av arbeidet i prøvetiden, men det kan kreves at arbeidsytelsen ligger på et gjennomsnittlig nivå, samtidig som arbeidsgiver må ta hensyn til den prøvetidsansattes manglende arbeidserfaring. Arbeidsgiver kan imidlertid stille store krav til punktlighet, samt at arbeidsoppgaver som tildeles løpende blir utført i henhold til instrukser.

Dersom oppsigelsen av den prøvetidsansatte skyldes andre forhold enn manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet, kommer det alminnelige saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7 til anvendelse. Dette gjelder for eksempel dersom arbeidsgiver må gjennomføre nedbemanning.

Den ansatte må ha fått tilstrekkelig oppfølgning og opplæring

Et sentralt moment i vurderingen av om oppsigelsen av en prøvetidsansatt er saklig, er om den ansatte har fått tilstrekkelig opplæring og oppfølgning.

Kravet til omfanget av opplæring avhenger av hva slags stilling det er snakk om, og hvilken erfaring arbeidstakeren har. Dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere at det er gitt tilbakemelding og veiledning, vil dette kunne medføre at oppsigelsen kjennes ugyldig.

Et godt råd til arbeidsgivere som merker at arbeidstaker ikke mestrer rollen eller arbeidsoppgavene, er dermed å gi løpende skriftlige tilbakemeldinger til den prøvetidsansatte, eller gjennomføre oppfølgingsmøter som det lages referater fra.

Arbeidsgiver må følge saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven

For det tilfelle at arbeidsgiver vil gå til oppsigelse av den prøvetidsansatte, må arbeidsmiljølovens saksbehandlingsregler følges. Det vil blant annet si at arbeidsgiver må innkalle til drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1.

Ved utforming av oppsigelse må også formkravene i arbeidsmiljøloven § 15-4 oppfylles.

Martin Edelsteen Woll

Associate Lawyer

mwoll@melo.no
+47 414 87 832