Labour law

Ikke hopp bukk over drøftingsmøte

By 8. February 2021 #!30Wed, 27 Sep 2023 17:12:49 +0200+02:004930#30Wed, 27 Sep 2023 17:12:49 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 17:12:49 +0200+02:005Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 17:12:49 +0200125129pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 17:12:49 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 17:12:49 +0200+02:004930#/30Wed, 27 Sep 2023 17:12:49 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 17:12:49 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-1. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

Spørsmålet om oppsigelse må drøftes med arbeidstaker før beslutning treffes

Bestemmelsen gjelder plikten til å drøfte oppsigelse med arbeidstaker før beslutning treffes. Formålet med drøftingene er at arbeidsgiver skal kunne foreta de nødvendige vurderinger i relasjon til saklighetskravet. I lovforarbeidene er det fremhevet at arbeidsgiver ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold har plikt til å vurdere omplassering og å foreta en interesseavveining mellom virksomhetens behov og arbeidstakers ulemper. Disse vurderingene kan vanskelig foretas uten i samarbeid med arbeidstakeren. Det er videre understreket at ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold er forutgående drøftelse selvsagt. I nyere rettspraksis er det økt fokus på mangelfull saksbehandling, herunder mangel på drøftelser.

Den store hovedregelen er at drøftelser skal gjennomføres

Drøftelser skal gjennomføres «så langt det er praktisk mulig» med mindre arbeidstaker ikke selv ønsker det. Det er lagt opp til at det ikke skal være kurant for arbeidsgiver å påberope praktiske vanskeligheter, og den store hovedregel er at drøftelser skal gjennomføres.

Ingen bestemte formkrav, men alminnelige prinsipper om kontradiksjon bør følges

Det gjelder ikke formkrav til innkalling og gjennomføring av drøftelser, men arbeidstaker bør varsles om hva som skal drøftes på møtet og innkalles i god tid, slik at han eller hun får anledning til å forberede seg. Det vil normalt være en fordel at innkallingen gjøres skriftlig, bl.a. av bevishensyn.

Den ansatte bør få lov til å ta med seg noen i møtet

Slik loven er formulert har arbeidstaker anledning til å ha med seg tillitsvalgt. Arbeidstaker bør normalt også gis anledning til å møte med rådgiver etter eget valg, f.eks. en advokat.

Gjennomfør drøftingsmøte – alltid

Drøftingsregelen er i lovforarbeidene karakterisert som en ordensforskrift, slik at unnlatelse av å drøfte ikke nødvendigvis medfører at oppsigelsen er ugyldig. Det er en saksbehandlingsfeil som vil være ett av flere momenter ved vurderingen av om en oppsigelse er saklig. Betydningen vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Unnlatelse av å gjennomføre drøftingsmøte kan også få betydning for størrelsen på en eventuell erstatning. Vi anbefaler således at arbeidsgiver alltid gjennomfører drøftingsmøte med den ansatte før det tas stilling til spørsmål om oppsigelse, med mindre den ansatte selv ikke ønsker det.

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding labour law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*