Labour law

Oppsigelse meddelt i prøvetid ble kjent ugyldig

By 29. March 2021 #!30Wed, 27 Sep 2023 15:55:16 +0200+02:001630#30Wed, 27 Sep 2023 15:55:16 +0200+02:00-3Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 15:55:16 +0200+02:003Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 15:55:16 +0200553559pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 15:55:16 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 15:55:16 +0200+02:001630#/30Wed, 27 Sep 2023 15:55:16 +0200+02:00-3Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 15:55:16 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Oppsigelse meddelt i prøvetid ble kjent ugyldig

Høyesterett kom i en nylig avsagt dom til at oppsigelsen av en servitør i prøvetiden var ugyldig. Oppsigelsen var begrunnet med manglende pålitelighet som følge av at mannen hadde gitt villedende opplysninger da han søkte stillingen.

Mannen fikk jobb som servitør ved en bedre restaurant i Oslo, uten å opplyse at han rett forut for dette hadde blitt avskjediget ved en annen, lignende restaurant på grunn av samarbeidsproblemer og beskyldninger om trusler mv. Denne avskjedigelsen ble senere kjent ugyldig i rettskraftig dom fra Oslo tingrett.

Høyesterett tok utgangspunkt i at en arbeidssøker ikke kan gi direkte villedende informasjon om seg selv og tidligere arbeidsforhold. Samtidig vil arbeidssøker ha rett til primært å trekke fram det som taler til sin fordel. En eventuell opplysningsplikt vil først og fremst avhenge av om informasjonen gjelder spørsmål om faglige kvalifikasjoner og arbeidserfaring av direkte betydning for arbeidssøkers egnethet for arbeidet.

Dersom arbeidssøker har holdt tilbake opplysninger som han måtte forstå var vesentlige for arbeidsgiver, og tilbakeholdelsen etter en helhetsvurdering må anses klart illojal fra arbeidssøkers side, kan det etter Høyesteretts syn lede til oppsigelse på grunn av manglende pålitelighet. Avgjørelsen må ta utgangspunkt i den kontraktsmessige lojalitetsplikten til arbeidsgiver og arbeidssøker, men må tilpasses det grunnleggende hensynet at arbeidstakere skal ha mulighet til å få en ny sjanse, og at det primært er forhold av direkte betydning for søkers faglige kvalifikasjoner som arbeidssøker må opplyse om.

Dommen har betydning for arbeidssøkeres opplysningsplikt og for adgangen til å gå til oppsigelse i prøvetid som følge av manglende opplysninger fra arbeidssøkers side.

Source: Høyesterett

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding labour law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*