Vi bistår innen arv og generasjonsskifte

Arverett er gjerne noe som mange forbinder med livets siste fase, men arverettslige problemstillinger kan melde seg i alle faser av livet. Våre advokater har lang erfaring med å bistå i saker knyttet til arv og generasjonsskifte.

Har snakket med mange advokater, men få har gitt meg så presis hjelp.

Nicolas Nystrøm Løkken

Proff, grundig og med øye for detaljer. Anbefales!

Iver Holter

Rask og helprofesjonell, meget dyktig og etterrettelig. Meget godt fornøyd.

Lena Cecilie Kristoffersen

Her synes jeg tiden brukes ryddig og fornuftig, og at saken følges opp godt. God oversikt over saken på kort tid. Anbefales.

Christian Leer

Vi bruker dette kontoret for kvalitetssikring av internasjonale kontrakter. Vi er svært fornøyd med både faglig kvalitet og samhandling.

Ben Bouwhuis

Topp advokatbistand til skattespørsmål for USA og Norge. Effektivt og presist.

Andreas Ravndal Kostøl

Veldig fornøyd med all den gode bistanden vi har fått herifra av Martin Woll. Gjorde en ryddig og grundig jobb for oss, og vi opplevde alltid å få rask respons gjennom hele prosessen.

Kristin Strøm

Excellent highly professional service and customer care, precise explanation of the taxation system and related nuances.

Alexey Vinogradov

Har satt pris på kyndig hjelp til å navigere skattespørsmål relatert til Norge - Spania! Anbefales!

Jørgen Vasshaug

Used Melø and his services for years. Highly recommended.

Andreas Hulsund

Melø helped us with clear and good advice in relation to our business case. They were open and clear about their area of expertise as well as limitations therein. Thanks for good service!

Øystein Baeko

Vi har hatt veldig god hjelp og nytte av Meløs profesjonelle advokat. Både nasjonalt og internasjonalt.

Stefan Bjerge-Sköld

The service we got was very responsive and we feel we got the advice we needed. This Law Firm has no doubt a good insight into Norwegian tax rules and specifically related to Norwegian expats moving back to Norway as well as moving out of Norway.

Paul Friedberg

Have had the pleasure of getting help from Atle since 2014. Always clear and comprehensive. Never in a hurry. Thoroughly satisfied. Wish them all the very best in their endeavors.

Faizul Hoda

Atle is an excellent tax consultant who possesses a deep understanding of tax laws, regulations, and knowledge of the tax system. He provides accurate and up-to-date advice.

Kameshwar Singh

Atle always showed great service, expertise and excellent communication. Definitely recommend, and will be using his services again in the future!

Håkon Koch

Atle er meget dyktig og kunnskapsrik om skatteregler og avtaler med andre land. Jeg kan trygt anbefale ham.

Dharmarajan Rajeswaran

Jeg kan varmt anbefale Atle Melø om du har spørsmål rundt skattelovgivning. Hans forståelse av skatteloven og da særlig rundt utflytting fra Norge er imponerende, og han la frem en tydelig og klar plan for meg.

Steinar

Atle har hjulpet meg med internasjonale skattespørsmål, innsending av skattemelding, og exitskatt. Han er rask til å kommunisere og pålitelig - jeg kan definitivt anbefale ham.

Kevin

Jeg kan med hånden på hjertet anbefale Advokatfirmaet Melø og Atle til andre som har spørsmål knyttet til internasjonal beskatning mm.

Kjersti Buaas

Always fast reply and good service. Every time after good conversations with Law firm Melø I always feel better about my questions! Can't recommend enough.

Robin Andersen

Har du spørsmål innen arv og generasjonsskifte?

Send oss en uforpliktende forespørsel

Arvepakt

En arvepakt innebærer at arvelater forplikter seg til ikke å opprette testament, eller til ikke å endre eller tilbakekalle det testamentet han eller hun allerede har opprettet. Opprettelse av arvepakt er tillatt etter arveloven, men forekommer sjelden.

Avkortning i arv

Har en livsarving mottatt en ytelse av økonomisk verdi fra arvelateren, skal ytelsen avkortes i livsarvingens arv hvis dette var satt som en betingelse for ytelsen. En betingelse om avkorting bør være skriftlig og gjort kjent for de andre livsarvingene.

Dødsboskifte

Dødsboskifte innebærer fordeling av en avdød persons eiendeler og gjeld. Dersom uskiftet bo ikke er aktuelt, er alternativene privat eller offentlig skifte.

Privat skifte er det vanligste. Loven setter som vilkår at minst én myndig loddeier påtar seg ansvaret for avdødes gjeld. Hvis noen av loddeierne er umyndige, kreves samtykke av vergen. Er alle loddeierne umyndige, kan det likevel skiftes privat hvis vergen(e) påtar seg ansvaret for gjelden.

Tingretten utsteder en skifteattest til de loddeierne som har påtatt seg gjeldsansvaret, og disse foretar fordelingen av det avdøde etterlot seg. Inntil fordelingen er avsluttet, er boet i sameie mellom arvingene, og disposisjoner av betydning krever enighet. Blir arvingene ikke enige om fordelingen av de ting avdøde etterlater seg, kan hver enkelt av dem kreve at tingene blir solgt, når ikke annet er bestemt.

Offentlig skifte blir det hvis ingen påtar seg ansvaret for avdødes gjeld, eller hvis arvelateren har bestemt det i sitt testament, eller hvis en av loddeierne krever det. I praksis fremsettes gjerne krav om offentlig skifte før skiftet er påbegynt. Men selv om man begynner å skifte privat, kan en loddeier forlange at man går over til offentlig skifte så lenge det private skiftet ikke er avsluttet.

Ved offentlig skifte oppnevner tingretten en bobestyrer, vanligvis en advokat. Det utstedes preklusivt proklama for å få oversikt over avdødes kreditorer. Kreditorer som ikke melder seg innen utløpet av proklamafristen, går glipp av sitt tilgodehavende. Bobestyreren utarbeider et utkast til booppgjør, og avdødes gjeld dekkes av de aktiva som finnes i boet. Om nødvendig må avdødes eiendeler selges for å dekke gjelden. Deretter får legatarene sitt, og det som blir igjen, fordeles mellom arvingene.

Fremtidsfullmakt

Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt som en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Fremtidsfullmakt er sånn sett et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at man en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis man oppretter fremtidsfullmakt, kan man bestemme at noen man stoler på, skal ta vare på ens interesser den dagen man ikke klarer det selv.

Les mer om fremtidsfullmakt og hvilke krav som stilles på statsforvalteren.no.

Gjensidig testament

Gjensidig testament er testament gjort av to eller flere personer til fordel for hverandre. Et gjensidig testament er en form for felles testament og inneholder ofte bestemmelser både om hva som skal skje med formuen når den første dør, og om hva som skal skje når lengstlevende dør.

For gjensidig testament gjelder de samme formkrav som for testamenter for øvrig. I tillegg gjelder en særregel om at hvis den ene av testatorene vil tilbakekalle sin del av testamentet, er tilbakekallet bare gyldig dersom den andre får vite om det før den første dør.

Livsarving

Livsarving er arving som tilhører første arvegangsklasse, dvs. avdødes barn, barnebarn, osv. Det følger av arveloven at dersom avdøde etterlater seg livsarvinger, tilfaller arven disse. Lever avdødes barn, arver de. Er et av avdødes barn død, går dennes del av arven til hans eller hennes livsarvinger.

Livsarvingenes arv begrenses av ektefelle/samboers arverett.

Arvelaterens adgang til å begrense livsarvingenes arv ved testamentariske disposisjoner er begrenset, se punkt om pliktdelsarv.

Pliktdelsarv

Pliktdelsarv er livsarvingenes lovbeskyttede del av arven. Ifølge arveloven er pliktdelsarven 2/3 av avdødes formue, men ikke større enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet til hvert av arvelaterens barn eller hvert barns linje. Er arven liten og avdøde etterlater seg ektefelle, kan livsarvingenes krav på pliktdelsarv reduseres fordi ektefellens minstearv går foran.

Arvelateren kan disponere fritt ved testament over arv som ikke er pliktdelsarv eller minstearv.

Skifteattest

Skifteattest er en attest som utstedes av tingretten i forbindelse med skifte av dødsbo. Skifteattesten inneholder opplysninger om hvem som er arvinger, og om hvem som skal foreta eventuelt privat skifte av boet.

Testament

Som hovedregel kan enhver som er fylt 18 år, fastsette i testament hva som skal skje med det han eller hun etterlater seg, men det er likevel noen begrensninger. Arvelateren kan ikke redusere livsarvingenes pliktdelsarv eller ektefellens minstearv, og skal ektefellens øvrige arv reduseres ved testament, må ektefellen som hovedregel få kunnskap om dette før arvelaterens død.

Testament må opprettes i visse former for å være gyldig. Det må være skriftlig, og testator må undertegne det i nærvær av to vitner, som så må undertegne testamentet mens testator er til stede.

Uskifteattest

Uskifteattest er en attest som tingretten utsteder om at gjenlevende ektefelle/samboer har tatt over boet uskiftet. Attesten utstedes dersom tingretten finner at vilkårene for uskifte foreligger, og boet ikke skal skiftes offentlig som følge av delvis uskifte.

Kontakt
Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979