Company Law

Hvilke krav stilles til vedtektene i et aksjeselskap?

By 29. January 2020 #!31Tue, 31 Jan 2023 22:51:43 +0100+01:004331#31Tue, 31 Jan 2023 22:51:43 +0100+01:00-10Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 22:51:43 +0100+01:0010Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 22:51:43 +01005110511pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 22:51:43 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 22:51:43 +0100+01:004331#/31Tue, 31 Jan 2023 22:51:43 +0100+01:00-10Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 22:51:43 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

Aksjeloven krever at opplysninger om visse vesentlige sider ved selskapsforholdet skal inntas i selskapets vedtekter. Minstekravene til vedtektenes innhold er begrenset til bestemmelser av mer varig karakter som det vil være behov for i de fleste selskaper. Vedtektene må således inneholde, jf. aksjeloven § 2-2:

1. Selskapets foretaksnavn
2. Hva selskapet skal kunne drive med («selskapets virksomhet»)
3. Aksjekapitalens størrelse
4. Aksjenes pålydende

Bestemmelser om andre forhold kan tas inn i vedtektene.

Betinget obligatoriske emner i vedtektene

I mange tilfeller tillater aksjeloven at lovbestemmelsene fravikes eller suppleres hvis dette skjer ved vedtektsbestemmelse. Eksempler på såkalt betinget obligatoriske emner i vedtektene er aksjonærenes adgang til å overføre sine aksjer til andre. Ved hjelp av vedtektsbestemmelser er det mulig å tilpasse reglene for selskapet til behovene i det konkrete forhold. Hvorvidt aksjeloven kan fravikes eller suppleres gjennom vedtektsbestemmelse, må avgjøres ut fra en tolking av lovbestemmelsen som det kan være aktuelt å fravike eller supplere.

Frivillige emner

I tillegg til regulering av obligatoriske emner og betinget obligatoriske emner, kan vedtektene inneholde andre bestemmelser (frivillige emner). Dette kan være reguleringer som er mer virksomhetsspesifikke eller generelle. Et eksempel på det siste er der vedtektene gjengir lovens regler om innkalling til generalforsamling. En grunn til å ha slike vedtektsbestemmelser kan være at aksjonærene skal gis informasjon om hvilke regler som følger av aksjeloven.

Kilde: Tore Bråthen: Selskapsrett (6. utgave)

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979