Corporate law

Styremedlemmer frifunnet for erstatningskrav fra investorer

By 25. January 2023 #!30Wed, 27 Sep 2023 11:50:16 +0200+02:001630#30Wed, 27 Sep 2023 11:50:16 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27am30am-30Wed, 27 Sep 2023 11:50:16 +0200+02:0011Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 11:50:16 +02005011509amWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 11:50:16 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 11:50:16 +0200+02:001630#/30Wed, 27 Sep 2023 11:50:16 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 11:50:16 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Styremedlemmer frifunnet for erstatningskrav fra investorer

Selskapet Spiro Medical AS hadde som hovedformål å videreutvikle og selge et produkt som kunne benyttes til å utrede og behandle ulike søvnforstyrrelser. I en rettet aksjekapitalutvidelse i 2014 tegnet flere investorer seg for aksjer. Ferdigstillelsen og salget av Spiros produkt ble imidlertid forsinket, og konkurs ble åpnet i selskapet i 2017.

Spørsmålet for Høyesterett var om styremedlemmene i selskapet var erstatningsansvarlige for tap investorene mente å ha lidt på grunn av uriktig eller villedende informasjon.

Høyesterett fant at opplysningene som styremedlemmene ga om faktiske forhold, i det vesentlige var korrekte, men at de ikke hadde sørget for tilstrekkelig testing av produktet. Dette skyldtes en feilvurdering. Høyesterett kom likevel til at styremedlemmene ikke i tilstrekkelig grad kunne bebreides. Investorene måtte selv bære risikoen for at deres forventninger om fremtiden ikke slo til. De var profesjonelle og klar over at det heftet teknisk risiko knyttet til utviklingen av produktet.

Høyesterett la til grunn at opplysninger om faktiske forhold i informasjonsgrunnlaget må være korrekte. For at styremedlemmer skal kunne holdes erstatningsansvarlige ved uriktige opplysninger, må det imidlertid dreie seg om forhold som etter en samlet vurdering av alle opplysninger som er gitt, er av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapet. Terskelen for å ilegge ansvar for antakelser om fremtiden er høy. Profesjonelle investorer må forventes å gjennomgå og vurdere mottatt informasjon, og terskelen for å ilegge ansvar ligger høyere enn når investoren er en forbruker.

Dommen gir veiledning for fastlegging av normen som gjelder styremedlemmers erstatningsansvar ved aksjekapitalutvidelser.

Source: Høyesterett

Les også: Tre styremedlemmer frifunnet for styreansvar i Høyesterett

Les også: Ansvar for flertallseier i aksjeselskap

Les også: Styreansvar etter aksjeloven

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding directors´ liability?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*