Property Law

Ny dom fra Høyesterett om det ulovfestede kontraktshjelperansvaret

By 28. May 2020 No Comments

Høyesterett kom til at hovedentreprenøren ikke kunne holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret for skade som underentreprenøren uaktsomt hadde påført et annet objekt enn kontraktsgjenstanden.

Kystverket (byggherren) og Alf Brekken og Sønner AS (hovedentreprenøren) hadde inngått kontrakt om utbedringsarbeider på to frittliggende moloer utenfor Andenes havn. Kontrakten var inngått på grunnlag av standardavtalen NS 8406. Hovedentreprenøren hadde leid inn en underentreprenør til å transportere steinmasser som skulle benyttes til utbedringsarbeidet. Under slepet av lekteren med steinmassene fra havna til en av moloene, ble det påført skade på et seilingsmerke i indre havn.

Høyesterett fant det ikke nødvendig å ta stilling til om NS 8406 inneholdt en uttømmende regulering av hovedentreprenørens kontraktsansvar, da hovedentreprenøren i denne saken uansett ikke kunne holdes erstatningsansvarlig overfor byggherren på grunnlag av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret. Høyesterett viste til at rekkevidden av et slikt ansvar må avgjøres etter en konkret vurdering fra tilfelle til tilfelle, hvor de momentene som her inngikk i ansvarsvurderingen, vil ha betydning.

Dommen gir veiledning for innholdet av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret.

Source: Høyesterett

Bjørnar Oust

Partner

Bjørnar har solid erfaring innen selskapsrett og fast eiendoms rettsforhold, spesielt innen næringseiendom.

Work experience
2017- Partner, Law Firm Melø
2017-17 Associate, Law Firm Melø
2017- Board member, Rostendal AS
2016- Board member, Høyt og Lavt Trondheim AS
2015- Board director, Øvre Rotvoll AS
2015- Board director, Rotvoll Eiendom AS
2013-15 Associate, Deloitte
2011-12 Associate, Statskog
2003- Board member, Strinda Eiendom AS
Higher education
2011 Master of law, University of Bergen