Tax law

Skatteavtalenes regler om beskatning av eiendom

By 5. July 2020 #!30Wed, 27 Sep 2023 17:19:39 +0200+02:003930#30Wed, 27 Sep 2023 17:19:39 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 17:19:39 +0200+02:005Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 17:19:39 +0200195199pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 17:19:39 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 17:19:39 +0200+02:003930#/30Wed, 27 Sep 2023 17:19:39 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 17:19:39 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments

Det følger av artikkel 6 annet ledd annet punktum i OECDs mønsteravtale hva som skal regnes som fast eiendom. Bestemmelsen gir vide rammer for hva som skal høre med. Tilbehør og bygning er omfattet, som i norsk intern rett. Omfattet er også besetning og redskaper som brukes i jordbruk og skogbruk, samt vederlag for rett til utnyttelse av naturforekomster. Renter av pantegjeld er ikke omfattet.

Lar det seg i det konkrete tilfellet ikke fastslå hva som inngår i eiendommen, skal uttrykket fast eiendom (”immovable property”) ”have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property is situated”. Dette følger av Mønsteravtalens artikkel 6 annet ledd første punktum. Eiendomsbegrepet etter internretten i den stat hvor eiendommen ligger, blir således avgjørende når skatteavtalens eiendomsdefinisjon kommer til kort.

Beskatning av avkastning

Den gjennomgående regel i skatteavtalene er at den stat hvor eiendommen ligger, har beskatningsrett til avkastningen av denne. For Mønsteravtalen følger dette av artikkel 6 første ledd.

Bestemmelsen gjelder alle former for avkastning(”income derived from the direct use, letting, or use in any other form …”), jf. bestemmelsens tredje ledd. Grensen mot kapitalgevinst er det normalt ikke nødvendig å trekke, fordi gevinst på fast eiendom som hovedregel skal skattlegges i samme stat som avkastningen.

De fleste skatteavtaler Norge har inngått, har tilsvarende regler som Mønsteravtalens artikkel 6.

Mønsteravtalens artikkel 6 gjelder ikke når eiendommen ligger i den stat hvor eieren er bosatt. I slike tilfeller gjelder artikkel 21 første ledd om annen inntekt, som innebærer at skattyters hjemstat har eksklusiv beskatningsrett.

Beskatning av gevinst

Som nevnt skal gevinst på fast eiendom som hovedregel skattlegges i samme stat som avkastningen. For Mønsteravtalen følger dette av artikkel 13 første ledd.

Gevinstberegningen skal skje i henhold til de regler som gjelder i den stat som har beskatningsretten.

Skatteavtalene regulerer bare realisasjonsgevinster, ikke realisasjonstap. Fradragsretten for realisasjonstap reguleres derfor av intern rett. Hos oss gjelder skatteloven § 9-4 annet ledd:

”Når det i skatteavtale med fremmed stat er bestemt at gevinst skal være unntatt fra skattlegging i Norge, gis det ikke fradrag for tilsvarende tap her i landet.”

Bestemmelsen tar sikte på skatteavtaler som fra norsk side er basert på unntaksmetoden. For der skatteavtalen er basert på kreditmetoden, er gevinst skattepliktig i Norge.

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding tax?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*