Property Law

Vil gi kommunene større handlingsrom i byggesaker

By 3. April 2020 #!30Wed, 27 Sep 2023 17:28:21 +0200+02:002130#30Wed, 27 Sep 2023 17:28:21 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 17:28:21 +0200+02:005Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 17:28:21 +0200285289pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 17:28:21 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 17:28:21 +0200+02:002130#/30Wed, 27 Sep 2023 17:28:21 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 17:28:21 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Vil gi kommunene større handlingsrom i byggesaker

– Kommunene skal få større handlingsrom i dispensasjonssaker så lenge de holder seg innenfor nasjonalt og regionalt rammeverk. Forslaget vi nå sender på høring vil redusere statens adgang til å overprøve kommunens skjønnsutøvelse i lokalpolitiske saker, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå ut forslag til endring av plan- og bygningslovens bestemmelse om dispensasjon på høring.

Dagens dispensasjonsregler stiller strenge vilkår for dispensasjon, og fylkesmannen kan overprøve kommunens vurderinger i alle typer dispensasjonssaker – også i saker hvor det bare er lokale hensyn som ivaretas.

Terskelen for å innvilge dispensasjon blir senket, og fylkesmannens adgang til å overprøve kommunens skjønn blir mer begrenset enn i dag. Det skal ikke være adgang til å gi dispensasjon dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt.

– Vi har fått mange innspill om at dispensasjonsregelverket er krevende, og mener det er riktig å gi kommunene større handlingsrom. Det er kommunene som best kjenne situasjonen lokalt, sier Astrup.

Her er noen av forslagene som sendes på høring:

  • I dag kan kommunene gi dispensasjon fra plan- og bygningsloven når fordelene er klart større enn ulempene. I høringsforslaget er ordet «klart» fjernet, som betyr at det kan gis dispensasjon når fordelene også bare er litt større enn ulempene.
  • Det blir strengere krav til hva fylkesmannen kan overprøve. Fylkesmannen kan fullt ut overprøve vurderingen av regionale og nasjonale interesser, men må legge stor vekt på kommunens vurdering av spørsmålet om fordelene ved dispensasjon er større enn ulempene.
  • Fylkesmannen skal fortsatt kunne overprøve dispensasjonssaker i strandsonen, saker som berører jordvern, kulturminner eller samiske interesser. Kommunene skal få mer makt over dispensasjoner som bare angår lokale hensyn, for eksempel avstandskrav, utnyttelsesgrad eller etasjeantall.
  • Det foreslås også at det blir slutt på at domstolene kan overprøve kommunenes utøvelse av skjønn i slike lokale saker, men de kan fortsatt behandle saker om myndighetsmisbruk og saker som knytter seg til regionale og nasjonale interesser.

Source: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bjørnar Oust

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931

Any questions regarding real estate law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*