Labour Law

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold

By 29. January 2020 #!31Tue, 31 Jan 2023 20:51:16 +0100+01:001631#31Tue, 31 Jan 2023 20:51:16 +0100+01:00-8Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 20:51:16 +0100+01:008Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 20:51:16 +0100518511pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 20:51:16 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 20:51:16 +0100+01:001631#/31Tue, 31 Jan 2023 20:51:16 +0100+01:00-8Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 20:51:16 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

Det blir stadig mer aktuelt ved ansettelser å inngå avtaler om konkurranseforbud. Slike avtaler vil normalt medføre en betydelig begrensning i arbeidstakerens handlefrihet. Bakgrunnen for avtalene er gjerne at arbeidsgivere vil ha mulighet til å beskytte sin konkurransesituasjon. Samtidig er det et mål å unngå konkurransebegrensende avtaler som i unødvendig grad hindrer mobilitet i arbeidsmarkedet og den enkelte arbeidstakers frihet til å skifte arbeid.

Ulike typer av konkurransebegrensende avtaler

Med virkning fra 1. januar 2016 er det inntatt et nytt kapittel 14A i arbeidsmiljøloven som regulerer adgangen til å inngå konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold. De nye lovbestemmelsene regulerer tre typer konkurransebegrensende avtaler:

  1. Konkurranseklausuler (§ 14a-1). Det vil si avtaler som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.
  2. Kundeklausuler (14a-4). Dette er klausuler begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.
  3. Rekrutteringsklausuler (§ 14a-6). Dette er avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

I enkelte bransjer er det også vanlig med såkalte «rappeklausuler» eller «medarbeiderklausuler». Dette er klausuler som forbyr ansatte å rekruttere arbeidskraft fra tidligere arbeidsgiver. Denne typen klausuler er ikke lovregulert i det nye kapittel 14A.

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979