Labour Law

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold

By 29. January 2020 No Comments

Det blir stadig mer aktuelt ved ansettelser å inngå avtaler om konkurranseforbud. Slike avtaler vil normalt medføre en betydelig begrensning i arbeidstakerens handlefrihet. Bakgrunnen for avtalene er gjerne at arbeidsgivere vil ha mulighet til å beskytte sin konkurransesituasjon. Samtidig er det et mål å unngå konkurransebegrensende avtaler som i unødvendig grad hindrer mobilitet i arbeidsmarkedet og den enkelte arbeidstakers frihet til å skifte arbeid.

Ulike typer av konkurransebegrensende avtaler

Med virkning fra 1. januar 2016 er det inntatt et nytt kapittel 14A i arbeidsmiljøloven som regulerer adgangen til å inngå konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold. De nye lovbestemmelsene regulerer tre typer konkurransebegrensende avtaler:

  1. Konkurranseklausuler (§ 14a-1). Det vil si avtaler som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.
  2. Kundeklausuler (14a-4). Dette er klausuler begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.
  3. Rekrutteringsklausuler (§ 14a-6). Dette er avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

I enkelte bransjer er det også vanlig med såkalte «rappeklausuler» eller «medarbeiderklausuler». Dette er klausuler som forbyr ansatte å rekruttere arbeidskraft fra tidligere arbeidsgiver. Denne typen klausuler er ikke lovregulert i det nye kapittel 14A.

Grethe Marie Selven

Senior Lawyer

Grethe specializes in contract law and commercial law, IP/IPR, labour law and compliance.

Work experience
2018- Senior Lawyer, Law Firm Melø
2013-18 Lawyer, SINTEF
2010-13 Associate, SINTEF
2008-09 Senior Adviser, NAV
2004-07 CFO/CEO, Selven Elektro
2002-04 CEO, Midwest Boats
1982-02 CFO/CEO, Elpro Selva
Higher education
2007 Master of law, University of Tromsø
1995 Graduate economist, BI Business School
1990 Business graduate, Trondheim Business School