Labour law

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold

By 29. January 2020 #!30Wed, 27 Sep 2023 17:40:03 +0200+02:000330#30Wed, 27 Sep 2023 17:40:03 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 17:40:03 +0200+02:005Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 17:40:03 +0200405409pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 17:40:03 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 17:40:03 +0200+02:000330#/30Wed, 27 Sep 2023 17:40:03 +0200+02:00-5Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 17:40:03 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Konkurranseklausuler i arbeidsforhold

Det blir stadig mer aktuelt ved ansettelser å inngå avtaler om konkurranseforbud. Slike avtaler vil normalt medføre en betydelig begrensning i arbeidstakerens handlefrihet. Bakgrunnen for avtalene er gjerne at arbeidsgivere vil ha mulighet til å beskytte sin konkurransesituasjon. Samtidig er det et mål å unngå konkurransebegrensende avtaler som i unødvendig grad hindrer mobilitet i arbeidsmarkedet og den enkelte arbeidstakers frihet til å skifte arbeid.

Ulike typer av konkurransebegrensende avtaler

Med virkning fra 1. januar 2016 er det inntatt et nytt kapittel 14A i arbeidsmiljøloven som regulerer adgangen til å inngå konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold. De nye lovbestemmelsene regulerer tre typer konkurransebegrensende avtaler:

  1. Konkurranseklausuler (§ 14a-1). Det vil si avtaler som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.
  2. Kundeklausuler (14a-4). Dette er klausuler begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.
  3. Rekrutteringsklausuler (§ 14a-6). Dette er avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

I enkelte bransjer er det også vanlig med såkalte «rappeklausuler» eller «medarbeiderklausuler». Dette er klausuler som forbyr ansatte å rekruttere arbeidskraft fra tidligere arbeidsgiver. Denne typen klausuler er ikke lovregulert i det nye kapittel 14A.

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding labour law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*