Tax Law

Regjeringen foreslår økt formuesskatt

By 10. November 2021 #!31Tue, 31 Jan 2023 22:03:29 +0100+01:002931#31Tue, 31 Jan 2023 22:03:29 +0100+01:00-10Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 22:03:29 +0100+01:0010Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 22:03:29 +01000310031pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 22:03:29 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 22:03:29 +0100+01:002931#/31Tue, 31 Jan 2023 22:03:29 +0100+01:00-10Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 22:03:29 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

Regjeringen foreslår økt skatt på formue ved å øke verdsettelsen av flere typer formuesobjekter og å øke formuesskattesatsen. Samtidig foreslår regjeringen å øke bunnfradraget, slik at færre med lave formuer skal betale formuesskatt.

Økt verdsettelse

I «Hurdalsplattformen» heter det at aksjer og næringseiendom mv. skal verdsettes til 80 prosent. Regjeringen skal vurdere en ny avgrensning som skjermer driftsmidler fra økt verdsettelse i formuesskatten. Dette skal utredes nærmere. Regjeringen foreslår i denne omgang en moderat økning i verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv., fra 55 prosent i 2021 til 65 prosent i 2022.

Regjeringen foreslår videre å øke verdsettelsen av de dyreste primærboligene. Den delen av verdien som overstiger 10 millioner kroner, får økt verdsettelsen fra 25 prosent i 2021 til 50 prosent fra 2022.

Det foreslås at formuesverdien av fritidsboliger oppjusteres med 25 prosent.

Økt bunnfradrag

Regjeringen foreslår at bunnfradraget økes fra 1,5 millioner kroner i 2021 til 1,65 millioner kroner i 2022.

Økt skattesats

Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen med 0,1 prosentenheter til 0,95 prosent i 2022.

Les mer i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, kapittel 4.

Source: Finansdepartementet

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979