Tax law

Fikk ikke fradrag for byggekostnader eller inngående merverdiavgift

By 23. January 2023 #!30Wed, 27 Sep 2023 11:52:38 +0200+02:003830#30Wed, 27 Sep 2023 11:52:38 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27am30am-30Wed, 27 Sep 2023 11:52:38 +0200+02:0011Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 11:52:38 +02005211529amWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 11:52:38 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 11:52:38 +0200+02:003830#/30Wed, 27 Sep 2023 11:52:38 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 11:52:38 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Ny dom fra Høyesterett om fradrag for byggekostnader

I tidsrommet 2012 til 2020 ble det gjennomført et stort byggeprosjekt på eiendommen Ramme gård i Vestby. Eksisterende bebyggelse ble utvidet, og det ble oppført to nye bygninger for å huse hotelldrift og kunstutstilling.

Skattekontoret traff vedtak om at foretaket ikke hadde krav på fradrag for byggekostnader og inngående merverdiavgift for årene 2012 til 2016. Begrunnelsen var at investeringene i prosjektet var så store at det ikke er mulig for driften å gå med overskudd.

Tingretten kom til at skattekontorets vedtak var ugyldig, mens lagmannsretten kom til motsatt resultat.

Som skattekontoret og lagmannsretten, kom Høyesterett til at det er et vilkår for fradrag etter skatteloven § 6-1 første ledd og merverdiavgiftsloven § 8-1 at driften har evne til å gå med et rimelig overskudd i overskuelig fremtid. Det ble uttalt at det er tilstrekkelig at det er en rimelig mulighet til at overskudd kan nås, og vurderingen skal ta hensyn til utviklingen over en årrekke. Det innebærer at en aktivitet kan gå med underskudd og likevel oppfylle kravet om overskuddsevne.

Kravet om overskuddsevne trekker således grensen mellom på den ene siden næringsvirksomhet som gir rett til fradrag, og på den andre siden aktivitet som ikke medfører fradragsrett. Utenfor skatte- og avgiftssystemet faller ikke bare «hobbyaktiviteter», men aktivitet som i det ytre har likhetstrekk med regulær forretningsmessig aktivitet, men der driften ikke kan gi et rimelig økonomisk overskudd innen en viss tid.

Høyesterett tok også stilling til hvor inngående skattemyndighetene skal kunne overprøve skattesubjektets egne vurderinger, når det gjelder om kravet til overskuddsevne er oppfylt. Der objektive holdepunkter tilsier at driften er innrettet for å gi fortjeneste, skal skattesubjektet ha et vidt spillerom. Det gjelder også for dem som sliter i nedgangstider og for gründeraktivitet i en krevende oppstartsfase. Når objektive holdepunkter tilsier at aktiviteten ikke kan medføre overskudd, for eksempel på grunn av forholdet mellom investeringer og inntektsutsikter, tilsier kontrollhensyn at det er rom for en mer inngående overprøving. Det siste var etter Høyesteretts syn tilfelle i saken om Ramme gård.

Anken over lagmannsrettens dom ble etter dette forkastet, slik at fradrag ble nektet.

Source: Høyesterett

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding tax?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*