Contract law

Krav på utbetaling av forsikring var foreldet

By 18. December 2021 #!30Wed, 27 Sep 2023 14:17:42 +0200+02:004230#30Wed, 27 Sep 2023 14:17:42 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 14:17:42 +0200+02:002Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 14:17:42 +0200172179pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 14:17:42 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 14:17:42 +0200+02:004230#/30Wed, 27 Sep 2023 14:17:42 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 14:17:42 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Krav på utbetaling av forsikring var foreldet

Et forsikringsselskap hadde avslått kundens krav om utbetaling av forsikring. Kunden kunne da ikke slå seg til ro med å avbryte seksmånedersfristen etter forsikringsavtaleloven § 8-5 andre ledd ved å ta ut forliksklage mot selskapet. Høyesterett kom enstemmig til at denne fristen er en foreldelsesfrist. Virkningen av at fristen er avbrutt, opphører da ett år etter at forliksrådet har innstilt behandlingen av saken, jf. tvisteloven § 18-3 andre ledd. Kunden hadde fått melding om dette. Da kunden tok ut stevning mot selskapet ti måneder etter at ettårsfristen var utløpt, var kravet for lengst foreldet.

Dommen avklarer at seksmånedersfristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 andre ledd er en særlig foreldelsesfrist som løper når forsikringsselskapet har sendt melding om avslag på krav om utbetaling av forsikring.

Source: Høyesterett

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding limitation?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*