Labour law

Rett til ferie

By 24. March 2019 #!30Wed, 27 Sep 2023 20:09:30 +0200+02:003030#30Wed, 27 Sep 2023 20:09:30 +0200+02:00-8Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 20:09:30 +0200+02:008Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 20:09:30 +0200098099pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 20:09:30 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 20:09:30 +0200+02:003030#/30Wed, 27 Sep 2023 20:09:30 +0200+02:00-8Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 20:09:30 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Hvilke rettigheter har arbeidstaker etter ferieloven

Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og én dag ferie hvert kalenderår.

Tariffoppgjøret 2000/2001 ga mange arbeidstakere en femte ferieuke. Denne ekstra ferien gir vanligvis også en forhøyelse av feriepengesatsen fra 10,2 prosent til 12 prosent. Dette var en del av lønnsoppgjøret, og ikke en del av ferieloven.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Arbeidstakeren bestemmer selv når han eller hun tar denne ekstraferien, men vedkommende må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

Arbeidstakeren kan ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom arbeidstakerens vanlige arbeidstid er tre dager i den uken han/hun tar ferie, har vedkommende brukt en ferieuke og ikke tre feriedager.

Rett og plikt til ferie

Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie. Dette gjelder også når den skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at arbeidstaker tar ut full ferie.

Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Arbeidstakeren kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, for eksempel under fellesferien.

Råd til arbeidsgiver

  • Husk alltid å drøfte ferieavviklingen med arbeidstaker før du fastsetter ferieplanene.
  • Du bestemmer når i hovedferieperioden arbeidstaker skal ha ferie.

Tidspunkt for ferie

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles.

Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken. Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni – 30. september.

Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Sykdom i ferien

For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at arbeidstaker har vært 100 prosent arbeidsufør/sykemeldt. Arbeidstaker kan ved arbeidsuførhet som oppstår i ferien kreve alle feriedagene utsatt allerede fra og med første virkedag, inkludert lørdag.

Retten til å utsette feriedagene gjelder lovbestemt ferie etter ferieloven § 5, som er henholdsvis 25 virkedager hvert ferieår, og seks ekstra virkedager ferie for arbeidstakerne over 60 år. Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig, «uten ugrunnet opphold», etter at arbeidet gjenopptas.

Dersom arbeidstaker blir helt arbeidsufør før ferien, kan den kreve å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Permisjonen vil da forskyves tilsvarende den perioden en har ferie.

Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal avvikles i ferieåret. Ferie som ikke blir avviklet innenfor ferieåret, overføres til neste år.

Ferie i oppsigelsestiden

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke. Unntaket er der oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lenger. Da kan ferie kreves avviklet i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven.

Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden.

I og med at arbeidsgiver har siste ordet om når ferien skal avvikles, kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden. Arbeidstaker kan likevel kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni – 30. september) eller innenfor ferieåret.

Arbeidstaker har krav på å få avviklet ferie hos eventuell ny arbeidsgiver dersom den ikke får avviklet ferie inneværende år før han/hun avslutter et arbeidsforhold. Dette gjelder dersom arbeidstakeren tiltrer innen 30. september samme år.

Hvis den ansatte begynner i ny jobb

Arbeidstaker har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om han/hun begynner i ny jobb. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver, er forutsetningen at arbeidstakeren ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver.

For at arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker tar ferie, er det en forutsetning at arbeidstakeren har opptjent feriepenger forhenværende år hos eksisterende eller tidligere arbeidsgiver.

Arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret, kan kreve full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår.

Tre ukers ferie i hovedferieperioden (1. juni – 30. september) kan bare kreves av den som tiltrer innen 15. august i ferieåret.

Tiltrer arbeidstakeren etter 30. september, har han/hun likevel krav på minst én uke ferie samme år.

Regelverk

Ferie er regulert i ferieloven, men merk at tariffavtaler også kan ha bestemmelser om ferie.

Kilde: Arbeidstilsynet

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding holiday?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*