Labour law

Kan en ansatt sies opp med grunnlag i ordrenekt?

By 14. April 2021 #!30Wed, 27 Sep 2023 15:54:26 +0200+02:002630#30Wed, 27 Sep 2023 15:54:26 +0200+02:00-3Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 15:54:26 +0200+02:003Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 15:54:26 +0200543549pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 15:54:26 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 15:54:26 +0200+02:002630#/30Wed, 27 Sep 2023 15:54:26 +0200+02:00-3Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 15:54:26 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Kan en ansatt sies opp med grunnlag i ordrenekt

Arbeidsgiver har i kraft av styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Arbeidsgiver har dermed også adgang til å gi de ansatte særskilte ordre og instrukser. Arbeidstaker på sin side, har en plikt til å følge arbeidsgivers ordre og pålegg. Manglende etterfølgelse vil kunne anses som lojalitetsbrudd og dermed som et mislighold av arbeidsavtalen.

Konflikter oppstår gjerne i praksis når det er uklarheter omkring arbeidsoppgavene og hva arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakeren. Spørsmålet blir da om arbeidsgiver hadde rett til å kreve at ordren ble fulgt, og om en nektelse av å følge ordre kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

En ordre foreligger når arbeidsgiver på en klar og entydig måte pålegger den ansatte en handling

Ordren fra arbeidsgiver må være klar og entydig, og ikke etterlate tvil om hvilken handling som pålegges arbeidstakeren. Der det foreligger stillingsinstruks, vil denne være retningsgivende for hva arbeidsgiver kan kreve av arbeidstaker.

Ordrenekt er tilfeller der arbeidstakeren nekter å utføre en rettmessig ordre

En forutsetning for at det er tale om ordrenekt, er at arbeidstakeren nekter å utføre en rettmessig ordre gitt av arbeidsgiver. I dette ligger det at arbeidsgiver må være berettiget til å gi ordren i kraft av styringsretten. Det innebærer blant annet at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstaker å utføre lovstridige handlinger.

Arbeidsavtalen vil sette grenser for hvilke ordre arbeidsgiver kan gi, idet arbeidsgivers styringsrett må utøves innenfor rammen av det aktuelle arbeidsforholdet. Ofte gir imidlertid ikke arbeidsavtalen noe entydig svar på hvilke arbeidsoppgaver som arbeidstakeren er pliktig til å utføre. I slike tilfeller kan som nevnt stillingsinstruksen bidra til å utfylle arbeidsavtalen. For arbeidstaker er det imidlertid viktig å være klar over at ordren fortsatt kan være rettmessig selv om arbeidsoppgaven ikke følger direkte av arbeidsavtalen eller stillingsinstruksen.

Arbeidsgivers rett til å kreve at ordren følges, begrenses også av generelle saklighetskrav. Arbeidsgivers beslutning må være basert på saklige hensyn, og må ikke fremstå som vilkårlig. Det må kunne påvises at ordren har en rimelig sammenheng med bedriftens behov.

Arbeidstaker nekter uten rimelig grunn eller med forsett å følge ordre

Utgangspunktet er at dersom arbeidstaker uten rimelig grunn nekter eller med forsett unnlater å følge en ordre fra arbeidsgiver, så gir det grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Arbeidsgiver bør imidlertid foreta en helhetlig vurdering av hvilke sanksjoner som er rimelig for å følge opp ordrenekten. I noen tilfeller vil skriftlig advarsel være tilstrekkelig. For mer alvorlige pliktbrudd, vil det kunne være grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

Skal en ordrenekt gi grunnlag for oppsigelse, bør det også tydelig fremgå at en konsekvens av nektelse, er opphør av arbeidsforholdet. Hvis arbeidstaker til tross for dette unnlater å følge ordren, foreligger et pliktbrudd som gir grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

Hvis arbeidstaker imidlertid har rimelig grunn til å nekte å følge ordre, vil det bero på en konkret helhetsvurdering om det er grunnlag for oppsigelse. Sentralt i vurderingen er hvilke konsekvenser ordrenekten vil få for arbeidsgiver.

Source: Nils H. Storeng m.fl., Arbeidslivets spilleregler (5. utgave, 2020)

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Associate Lawyer

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Any questions regarding labour law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*