Labour Law

Innleide arbeidstakere har rett til resultatbasert selskapsbonus på linje med fast ansatte

By 4. November 2020 #!30Wed, 28 Jun 2023 10:46:55 +0200+02:005530#30Wed, 28 Jun 2023 10:46:55 +0200+02:00-10Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 28am30am-30Wed, 28 Jun 2023 10:46:55 +0200+02:0010Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 28 Jun 2023 10:46:55 +02004610466amWednesday=1125#!30Wed, 28 Jun 2023 10:46:55 +0200+02:00Europe/Oslo6#June 28th, 2023#!30Wed, 28 Jun 2023 10:46:55 +0200+02:005530#/30Wed, 28 Jun 2023 10:46:55 +0200+02:00-10Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 28 Jun 2023 10:46:55 +0200+02:00Europe/Oslo6# No Comments
Innleide arbeidstakere har rett til resultatbasert selskapsbonus på linje med faste ansatte

Høyesterett kom enstemmig til at likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd gir innleide arbeidstakere samme rett til resultatbasert bonus som de fast ansatte, så lenge det dreier seg om vederlag for arbeid.

To innleide arbeidstakere hadde i en årrekke vært utleid til en offshorebedrift. Bedriften hadde en resultatbasert bonusordning for de fast ansatte. De innleide mente bemanningsforetakets plikt til å sikre dem minst de samme vilkår som de fast ansatte i innleieforetaket for så vidt gjaldt lønn, ga dem krav på at bemanningsforetaket utbetalte dem samme bonus som de ville fått om de hadde vært fast ansatt i innleieforetaket.

Høyesterett kom til at «lønn» i likebehandlingsregelens forstand er vederlag for arbeid. Den aktuelle bonusordningen var en form for resultatlønnsordning og en del av innleieforetakets samlede system for vederlag for arbeid. Likebehandlingskravet førte derfor frem.

Avgjørelsen avklarer hvordan lønnsbegrepet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd bokstav f skal forstås, og at også resultatbaserte bonusordninger på virksomhetsnivå kan være lønn i lovens forstand.

Source: Høyesterett

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979

Any questions regarding labour law?

Send us a non-binding inquiry

Kontaktskjema

"*" indicates required fields

Name*