Property Law

Vedtak om rekkefølgetiltak kjent ugyldig i Høyesterett

By 7. June 2021 #!31Tue, 31 Jan 2023 21:58:52 +0100+01:005231#31Tue, 31 Jan 2023 21:58:52 +0100+01:00-9Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331 31pm31pm-31Tue, 31 Jan 2023 21:58:52 +0100+01:009Europe/Oslo3131Europe/Oslo2023312023Tue, 31 Jan 2023 21:58:52 +0100589581pmTuesday=1125#!31Tue, 31 Jan 2023 21:58:52 +0100+01:00Europe/Oslo1#January 31st, 2023#!31Tue, 31 Jan 2023 21:58:52 +0100+01:005231#/31Tue, 31 Jan 2023 21:58:52 +0100+01:00-9Europe/Oslo3131Europe/Oslo202331#!31Tue, 31 Jan 2023 21:58:52 +0100+01:00Europe/Oslo1# No Comments

Høyesterett kom under dissens 3−2 til at vedtak om rekkefølgetiltak var ugyldig fordi det bygget på en uriktig forståelse av plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10.

Rekkefølgebestemmelsen ble vedtatt i forbindelse med et planlagt boligprosjekt på Mortensrud i Oslo og gjaldt oppgradering av en turvei. Flertallet la til grunn at adgangen til å vedta rekkefølgebestemmelser ikke bare begrenses av læren om myndighetsmisbruk, men at § 12-7 nr. 10 inneholder visse skranker for forvaltningen. Hvor kommunen ikke selv har til hensikt å utføre tiltaket, kan det bare oppstilles rekkefølgebestemmelser for å dekke reelle behov som utløses eller forsterkes av utbyggingen, eller for å avhjelpe ulemper denne fører til. Det må være en slik relevant og nær sammenheng mellom tiltaket og utbyggingsprosjektet at det er berettiget å kreve at utbyggingen gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Etter flertallets syn bygget fylkesmannens vedtak i klagesaken på en for vid forståelse av § 12-7 nr. 10.

Mindretallet hadde et annet syn på forståelsen av § 12-7 nr. 10 og la til grunn at det ikke heftet feil ved fylkesmannens vedtak.

Dommen gir veiledning om forståelsen av plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10.

Source: Høyesterett

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931