Property Law

Vedtak om rekkefølgetiltak kjent ugyldig i Høyesterett

By 7. June 2021 #!30Wed, 27 Sep 2023 14:23:37 +0200+02:003730#30Wed, 27 Sep 2023 14:23:37 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27pm30pm-30Wed, 27 Sep 2023 14:23:37 +0200+02:002Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 14:23:37 +0200232239pmWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 14:23:37 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 14:23:37 +0200+02:003730#/30Wed, 27 Sep 2023 14:23:37 +0200+02:00-2Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 14:23:37 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Vedtak om rekkefølgetiltak kjent ugyldig i Høyesterett

Høyesterett kom under dissens 3−2 til at vedtak om rekkefølgetiltak var ugyldig fordi det bygget på en uriktig forståelse av plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10.

Rekkefølgebestemmelsen ble vedtatt i forbindelse med et planlagt boligprosjekt på Mortensrud i Oslo og gjaldt oppgradering av en turvei. Flertallet la til grunn at adgangen til å vedta rekkefølgebestemmelser ikke bare begrenses av læren om myndighetsmisbruk, men at § 12-7 nr. 10 inneholder visse skranker for forvaltningen. Hvor kommunen ikke selv har til hensikt å utføre tiltaket, kan det bare oppstilles rekkefølgebestemmelser for å dekke reelle behov som utløses eller forsterkes av utbyggingen, eller for å avhjelpe ulemper denne fører til. Det må være en slik relevant og nær sammenheng mellom tiltaket og utbyggingsprosjektet at det er berettiget å kreve at utbyggingen gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Etter flertallets syn bygget fylkesmannens vedtak i klagesaken på en for vid forståelse av § 12-7 nr. 10.

Mindretallet hadde et annet syn på forståelsen av § 12-7 nr. 10 og la til grunn at det ikke heftet feil ved fylkesmannens vedtak.

Dommen gir veiledning om forståelsen av plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10.

Source: Høyesterett

Bjørnar Oust

Bjørnar Oust

Partner

boust@melo.no
+47 480 42 931

Any questions regarding real estate law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*