Property Law

Parkprinsippet gjaldt ikke for et lite tomteareal regulert til park

By 24. January 2023 #!30Wed, 27 Sep 2023 11:51:02 +0200+02:000230#30Wed, 27 Sep 2023 11:51:02 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330 27am30am-30Wed, 27 Sep 2023 11:51:02 +0200+02:0011Europe/Oslo3030Europe/Oslo2023302023Wed, 27 Sep 2023 11:51:02 +02005111519amWednesday=1125#!30Wed, 27 Sep 2023 11:51:02 +0200+02:00Europe/Oslo9#September 27th, 2023#!30Wed, 27 Sep 2023 11:51:02 +0200+02:000230#/30Wed, 27 Sep 2023 11:51:02 +0200+02:00-11Europe/Oslo3030Europe/Oslo202330#!30Wed, 27 Sep 2023 11:51:02 +0200+02:00Europe/Oslo9# No Comments
Ny dom fra Høyesterett om parkprinsippet knyttet til tomteareal

Etter salg av tomter til utbygging av et område i Stavanger i 1993 ble selgeren av betydelige deler av tomtearealene sittende igjen med en liten tomt regulert til park. Båndleggelsen ble videreført i ny reguleringsplan i 2020, og kommunen innløste etter avtale tomten basert på ekspropriasjonsrettslige erstatningsregler.

Eieren krevde erstatning etter det såkalte parkprinsippet. Prinsippet går ut på at når det innenfor et utbyggingsområde settes av areal til veier, friareal og andre fellesfunksjoner, så erstattes slikt areal på linje med det arealet som bygges ut, basert på en utjevnet strøkspris.

Høyesterett viste til at hensynet bak parkprinsippet – å utjevne ulikhet som ellers ville oppstå innenfor et utbyggingsområde – ikke slo til i denne aktuelle situasjonen. Når en grunneier i forbindelse med en utbygging selger tomter i en privat transaksjon, blir både størrelsen og fordelingen av det samlede vederlaget for tomtearealene endelig fastlagt gjennom avtalene som inngås. Ved innløsning av gjenværende areal kan det da ikke gjøres unntak fra hovedregelen om at reguleringen av den konkrete eiendommen skal legges til grunn for verdsettelsen.

Avgjørelsen gir veiledning om anvendelsen av parkprinsippet når regulert areal blir liggende igjen usolgt etter frivillig salg av tomter i et utbyggingsområde.

Source: Høyesterett

Martin Edelsteen Woll

Martin Edelsteen Woll

Associate Lawyer

mwoll@melo.no
+47 414 87 832

Any questions regarding real estate law?

Send us a non-binding inquiry

Contact form

"*" indicates required fields

Name*