Vi har alltid klientens interesser

for øye, og gjør vårt ytterste for å

oppnå best mulig resultat.

Alle våre advokater har erfaring med å føre sivile tvistesaker for domstolen og å bistå i utenrettslig tvisteløsning, forhandlinger eller mekling.

Arbeidsrettstvister
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Suspensjon
 • Usaklig oppsigelse
 • Ugyldighetssøksmål
 • Erstatningssøksmål
 • Lønnskrav
 • Brudd på lojalitetsplikt
 • Forhandlinger
 • Sluttpakke
Kontraktstvister
 • Kontraktsbrudd
 • Reklamasjoner
 • Forsinkelse
 • Mangler
 • Utbedringskrav
 • Prisavslag
 • Heving
 • Erstatning
 • Force majeure
Skattesaker
 • Ligning
 • Kapitalbeskatning
 • Formuesskatt
 • Eiendomsskatt
 • Utleie
 • Fradragsrett
 • Skattefritak
 • Tilleggsskatt
 • Dobbeltbeskatning
Eiendomstvister
 • Ekspropriasjon
 • Jordskifte
 • Skjønn
 • Tomtefeste
 • Leieforhold
 • Nabotvister
 • Byggesaker
 • Reklamasjoner
 • Mangelsaker
 • Avhendingssaker
Selskapsrettslige tvister
 • Aksjekjøp
 • Aksjonærtvister
 • Tvangsinnløsning
 • Forkjøpsrett
 • Samtykkenektelse
 • Generalforsamlingsbeslutning
 • Vedtekter
 • Styreansvar
 • Erstatning