Vi bistår innen arbeidsrett og i alle faser av arbeidsforholdet

Lag en dekkende arbeidskontrakt

Våre advokater er behjelpelig i alle faser av arbeidsforholdet. Det kan gå på å utarbeide eller kvalitetssikre arbeidskontrakter før arbeidsforhold etableres. Eller det kan være spørsmål som oppstår under arbeidsforholdet mens det løper, f.eks. knyttet til personvern, varsling, antikorrupsjon, incentivordninger, permittering eller gjennomføring av kontrolltiltak i virksomheten.

Oppsigelse og avskjed

Vi er der også når situasjonen krever at arbeidsforholdet bringes til opphør, f.eks. gjennom oppsigelse eller avskjed. Vår erfaring er at arbeidsgivere ofte tar kontakt for sent. Det er mye å hente på å følge de formkrav og saksbehandlingsregler som arbeidsmiljøloven oppstiller, og å berede grunnlaget for en arbeidsrettslig sanksjon på forhånd. Dette er som regel enklere enn å skulle berge en prosess som har kommet skjevt ut fra starten.

Fratredelsesavtale og sluttpakke

Mye kan løses gjennom dialog med den ansatte, og ofte kan en fremforhandlet fratredelsesavtale (sluttpakke) være et godt alternativ til oppsigelse eller avskjed for begge parter. Vi er behjelpelig med å fremforhandle og utarbeide fratredelsesavtale tilpasset det bestemte formålet.

Mekling og tvisteløsning

I de tilfeller konflikten har tilspisset seg og arbeidstvisten er et faktum, kan vi gå inn å mekle med sikte på å finne minnelige løsninger. Dersom dette ikke lykkes, er vi i stand til å føre saken for retten, hvor vi har konkret erfaring og gode resultater å vise til.