Selskapsrett

Slik registrerer du endringer for ditt aksjeselskap

By 24. mars 2019 november 22nd, 2020 No Comments

Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjon som er registrert på selskapet, må du sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan registrerer du nytt navn?

Du registrerer nytt navn ved å sende inn Samordnet registermelding. Det er generalforsamlingen som vedtar nytt navn. Endringen innebærer endring av selskapets vedtekter.

Du må legge ved

  • generalforsamlingsprotokoll
  • oppdaterte vedtekter

Hvordan registrerer du ny adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ny forretningsadresse: Forretningsadressen til et aksjeselskap skal være en norsk gate- eller veiadresse eller et stedsnavn.

Ny postadresse: Du er ikke nødt til å melde en egen postadresse. Hvis du ønsker posten tilsendt til en annen adresse enn den registrerte forretningsadressen, kan du melde dette som postadresse.

Hvordan registrerer du nytt styre?

Når selskapet har valgt nytt styre, skal du melde dette i Samordnet registermelding. Generalforsamlingen må velge styret.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser vedtaket

Hvordan registrerer du ny daglig leder?

Når selskapet ansetter daglig leder, skal du melde dette i Samordnet registermelding. Det er vanligvis ingen krav til vedlegg. Unntaket er hvis du som daglig leder selv sender inn melding, og du ikke har roller i styret. Da må du legge ved

  • protokoll fra styremøte som viser ansettelsen

Hvordan registrerer du meldepliktig avtale etter aksjeloven § 3-8?

Avtale med en aksjeeier, aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder der selskapet skal motta eiendeler, tjenester eller ytelser mot betaling som utgjør mer enn en tidel av aksjekapitalen, må være godkjent av generalforsamlingen for å være gyldig. Dette gjelder også når avtalen er inngått med noen i nær relasjon til aksjeeier, aksjeeiers morselskap eller noen som handler på vegne av disse.

Styret må utarbeide en redegjørelse for avtalen. Denne skal inneholde en erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det selskapet skal ut med og verdien av det selskapet skal motta. Redegjørelsen skal være datert, bekreftet av revisor og undertegnet av hele styret. Redegjørelsen skal være lagt ved innkallingen til generalforsamlingen, og meldes til Brønnøysundregistrene når den er godkjent.

Du må legge ved

  • redegjørelse som er signert av hele styret
  • revisors bekreftelse av redegjørelsen

Hvordan registrerer du at selskapet ikke skal ha revisor?

Skal du melde fravalg for et selskap som allerede har registrert revisor, må du legge ved

  • generalforsamlingsprotokoll

Hvordan kan du fratre din rolle i selskapet?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer, gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert, vil både aksjeselskapet og du som fratrer bli varslet om dette.

Kilde: Brønnøysundregistrene

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979