Selskapsrett

Forkjøpsrett til aksjer

I aksjeselskap gjelder det en fravikelig forkjøpsrett, jf. aksjeloven § 4-19 første ledd. I forarbeidene er regelen begrunnet med at aksjonærer i AS ofte vil ha behov for å føre…
Atle Melø
29. januar 2020
Selskapsrett

Innbetaling av aksjeinnskudd

Aksjeinnskuddet er det beløpet som skal betales for hver aksje, jf. aksjeloven § 2-3 første ledd nr. 3. Dette utgjør aksjenes pålydende med tillegg av eventuell overkurs, dvs. beløpet som…
Atle Melø
29. januar 2020
Selskapsrett

Aksjonæravtaler

I tillegg til vedtektene kan det i forbindelse med opprettelsen av selskapet eller senere inngås avtale mellom alle eller noen av aksjonærene. Slike avtaler kan angå f.eks. selskapets virksomhet generelt,…
Atle Melø
29. januar 2020
Selskapsrett

Vedtekter i aksjeselskap

Aksjeloven krever at opplysninger om visse vesentlige sider ved selskapsforholdet skal inntas i selskapets vedtekter. Minstekravene til vedtektenes innhold er begrenset til bestemmelser av mer varig karakter som det vil…
Atle Melø
29. januar 2020