Selskapsrett

Ansvar for ikke innbetalt aksjeinnskudd

By 29. januar 2020 februar 5th, 2021 No Comments

Aksjeinnskuddet er det beløpet som skal betales for hver aksje, jf. aksjeloven § 2-3 første ledd nr. 3. Dette utgjør aksjenes pålydende med tillegg av eventuell overkurs, dvs. beløpet som skytes inn utover aksjenes pålydende.

Aksjeinnskuddet kan derimot ikke være mindre enn aksjens pålydende, jf. aksjeloven § 2-12 første ledd, jf. § 2-2 første ledd nr. 4. Aksjelovene har dermed et uttrykkelig forbud mot å tegne aksjer til underkurs. Ved stiftelse skal AS alltid tilføres en aksjekapital som gjenspeiler aksjenes pålydende.

Stifterne må innbetale hele aksjeinnskuddet senest på det tidspunkt som stiftelsesdokumentet angir, jf. aksjeloven § 2-11. Dette tidspunktet kan ikke være senere enn tidspunktet når selskapet meldes til Foretaksregisteret. Innbetaling av aksjekapital (og eventuell overkurs) kan derfor ikke skje senere enn tre måneder etter at stiftelsesdokumentet er signert, jf. aksjeloven § 2-18 første ledd.

Ansvar for ikke innbetalt aksjeinnskudd

Hvis aksjeinnskudd (aksjekapital og eventuell overkurs) ikke er innbetalt til tross for at det er meldt til Foretaksregisteret med bekreftelse fra revisor, bank, advokat eller autorisert regnskapsfører om at innbetaling har skjedd, har styremedlemmene og den som har avgitt bekreftelsen, et solidarisk og objektivt ansvar for det som mangler, jf. aksjeloven § 2-19 første ledd. Begrunnelsen for det strenge ansvaret er at tredjemann, med utgangspunkt i det som er registrert i Foretaksregisteret, skal kunne se hvilken aksjekapital som er tegnet, og om den er innbetalt.

Kilde: Tore Bråthen: Selskapsrett (6. utgave)

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979