Selskapsrett

Aksjonærenes rett til å delta på generalforsamling

By 29. januar 2020 november 22nd, 2020 No Comments

Aksjelovens tradisjonelle utgangspunkt er at generalforsamlingen skal avholdes i form av et møte i den kommune hvor selskapet har sitt forretningskontor, jf. aksjeloven § 5-8. I AS er det imidlertid adgang til å fravike saksbehandlingsreglene for generalforsamlingen, herunder avholde generalforsamling uten møte, hvis samtlige aksjonærer er enige om dette. I så fall er møteretten erstattet av en rett til å delta i generalforsamlingen.

På generalforsamlinger som avholdes i form av møte, har alle aksjonærer møterett, forslagsrett og talerett. Ingen aksjonærer har imidlertid møteplikt på generalforsamlingen.

Ifølge aksjeloven § 5-11b har aksjonærene rett til å delta på generalforsamling ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, f.eks. telefon eller Skype.

Rett til å la seg representere ved fullmektig

Aksjonærer har rett til å la seg representere ved fullmektig, jf. aksjeloven § 5-2. Dermed har aksjonærene mulighet til å være med i generalforsamlingens avstemninger også når de ikke kan eller vil delta selv. Aksjonærene kan fritt velge hvem de ønsker som sin fullmektig. Fullmakten må være skriftlig, signert og datert, og den gjelder bare førstkommende generalforsamling hvis det ikke tydelig fremgår at noe annet er ment. Uttalelser og stemmer avgitt av fullmektigen betraktes normalt som aksjonærens egne.

Rett til å ha med rådgiver

Aksjonærene har også rett til å ta med seg en eller flere rådgivere på generalforsamlingen, f.eks. sin advokat eller revisor, jf. aksjeloven § 5-2 tredje ledd. Hver aksjonær kan gi talerett til én rådgiver.

Kilde: Tore Bråthen: Selskapsrett (6. utgave)

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979