Les gjerne noen av våre artikler

Selskapsrett

Innbetaling av aksjeinnskudd

Aksjeinnskuddet er det beløpet som skal betales for hver aksje, jf. aksjeloven § 2-3 første ledd nr. 3. Dette utgjør aksjenes pålydende med tillegg av eventuell overkurs, dvs. beløpet som…
Atle Melø
29. januar 2020
Selskapsrett

Aksjonæravtaler

I tillegg til vedtektene kan det i forbindelse med opprettelsen av selskapet eller senere inngås avtale mellom alle eller noen av aksjonærene. Slike avtaler kan angå f.eks. selskapets virksomhet generelt,…
Atle Melø
29. januar 2020
Selskapsrett

Vedtekter i aksjeselskap

Aksjeloven krever at opplysninger om visse vesentlige sider ved selskapsforholdet skal inntas i selskapets vedtekter. Minstekravene til vedtektenes innhold er begrenset til bestemmelser av mer varig karakter som det vil…
Atle Melø
29. januar 2020
Arbeidsrett

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett defineres gjerne som retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør. Sånn sett er styringsretten en nødvendig…
Atle Melø
29. januar 2020