Kontrakt

Kan man bli avtalerettslig bundet på forhandlingsstadiet?

By 25. mars 2019 desember 2nd, 2019 No Comments

Kontrakter mellom profesjonelle parter, særlig komplekse kontrakter, blir som regel inngått etter forutgående forhandlinger. I slike tilfeller vil ofte forslag, motforslag osv. bli kastet frem og tilbake mellom partene. At slike utsagn ikke er dispositive og ikke uten videre straks kan aksepteres av den annen part, følger av avtalesituasjonen og partenes forutsetninger.

For kontrakter som inngås i henhold til engelsk-amerikansk lovgivning, er den endelige avtaleslutning ofte formalisert gjennom en «closing».

Forpliktende avtale kan «gro frem» av en forhandlingssituasjon

Selv om de utsagn som kastes frem og tilbake mellom partene i en forhandlingssituasjon, isolert sett ikke kan betraktes som forpliktende, er det i både rettspraksis og juridisk teori lagt til grunn at en forpliktende avtale kan «gro frem» av en forhandlingssituasjon.

Det kan f.eks. ha vært slik at partene har forhandlet, blitt enige om ett punkt, forhandlet videre, blitt enige om et annet punkt, osv. På ett eller annet stadium i forhandlingene kan partene ha kommet så langt at det er nærliggende å si at en bindende avtale er etablert, uten at man kan si nøyaktig når grensen mellom forhandlinger og avtale er passert.

Er det oppnådd enighet på vesentlige punkter?

Avgjørelsen av om bindende avtale er kommet i stand i slike tilfeller, bygger på en totalvurdering, der det legges vekt på om det er oppnådd enighet på vesentlige punkter, først og fremst pris, ytelsens karakter og når oppfyllelse skal skje.

Rettspraksis

Spørsmålet var oppe for Høyesterett i Rt. 1996 s. 415. Her var partene blitt enige om prisen på en leilighet. Men dette var i og for seg ikke tilstrekkelig til at bindende avtale kunne sies å foreligge – tidspunktet for overtakelse var også et sentralt moment. I det foreliggende tilfellet fant imidlertid Høyesterett at forhandlingene om overtakelse var kommet så langt at en form for «prinsipiell» enighet var oppnådd også når det gjaldt dette punktet. Avtalen var dermed bindende.

Rt. 1964 s. 1057 gir et annet eksempel. Her var spørsmålet om det var inngått muntlig avtale om salg av fast eiendom. De ankende parter hevdet at avtalen manglet bestemmelser om så mange vesentlige punkter at avtale ikke var kommet i stand. Høyesterett la til grunn at selv om avtalen var ufullstendig på noen punkter, måtte en etter en totalvurdering av samtlige foreliggende omstendigheter si at enighet var oppnådd i så høy grad at bindende avtale måtte anses sluttet.

Også i Rt. 1964 s. 1260 gjorde eieren av en fast eiendom gjeldende at det ikke var kommet i stand noen avtale om salg av eiendommen. Lagmannsretten og Høyesterett fant imidlertid at forhandlingene var ført så langt at en var kommet frem til noe begge parter hadde oppfattet som en bindende overenskomst.

Dommene er eksempler på at bindende avtale kan bli ansett for å ha kommet i stand, selv om en av partene anser seg for fremdeles å være på forhandlingsstadiet, når de vesentligste vilkårene er fastlagt.

Kilde: Jo Hov, Avtaleslutning og ugyldighet

Atle Melø

Partner

Atle arbeider primært med tvisteløsning/prosedyre og rådgivning innen internasjonal personbeskatning.

Arbeidserfaring
2016- Advokat/Partner, Advokatfirmaet Melø
2016-16 Manager/Fast advokat, Deloitte Advokatfirma
2014-16 Høyskolelektor, Handelshøyskolen i Trondheim
2013-16 Advokat, Deloitte Advokatfirma
2011-13 Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma
2010- Foreleser i forretningsjus, Handelshøyskolen BI
2007- Foreleser i forretningsjus, NTNU
Utdanning
2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo