ArbeidsrettFast eiendomKontraktSelskapsrettSkatt

Foreslår mer rettsmekling og større adgang til ankesiling

By 23. februar 2023 No Comments

Regjeringen foreslår endringer i tvisteloven som tar mål av seg å skulle bidra til en mer effektiv rettspleie, herunder domstolsbehandling som ikke er uforholdsmessig ressurskrevende og dyr.

Ett av forslagene går på at det skal gjennomføres rettsmekling i flere saker. Det skal således legges til rette for at sivile tvistesaker løses på et tidligere stadium av saken og før det påløper store kostnader for partene og samfunnet.

Det foreslås også at lagmannsrettene skal kunne nekte å fremme anker i større grad enn i dag. På denne måten skal flere saker kunne avsluttes etter en skriftlig behandling av anken.

Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet

Atle Melø

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979