ArbeidsrettKoronavirus

Permittering som følge av korona

By 15. mars 2020 november 22nd, 2020 No Comments

Koronaviruset kan gi opphav til ulike driftsforstyrrelser og dermed gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes.

Med permittering menes at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans. Permittering kan iverksettes enten i en sammenhengende periode (hel permittering) eller ved innføring av redusert arbeidstid (delvis permittering). Den permitterte arbeidstakeren har fortsatt status som ansatt. Arbeidsgiveren blir etter nærmere regler fritatt fra lønnsplikten for en begrenset periode. NAV vurderer om permitteringsårsaken gir rett til dagpenger.

Kan virksomheten permittere som følge av koronaviruset?

Koronaviruset kan gi opphav til ulike driftsforstyrrelser og dermed gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes.

Det kan for eksempel oppstå mangel på oppdrag og prosjekter kan bli utsatt i tid og kunder kan ta kontakt og avslutte oppdrag før tiden elle kansellere inngåtte avtaler.

Virksomheten må vurdere konkret om det foreligger grunnlag for permittering.

Hvem kan permitteres?

I hovedsak er det personer som defineres som arbeidstakere som kan permitteres. Innehaver av enkeltpersonforetak defineres som selvstendig næringsdrivende og kan ikke permittere seg selv.

Ansatte i eget aksjeselskap anses som arbeidstakere og har normalt rett til dagpenger ved permittering. Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans.

Gjelder arbeidsgiverperioden ved permittering knyttet til koronaviruset?

Den alminnelige arbeidsgiverperioden på 15 lønnspliktdager (dager hvor arbeidstaker normalt skulle ha vært i arbeid) vil trolig ikke gjelde. Regjeringen har foreslått at arbeidsgiverperioden kuttes fra 15 til to dager.

Kan bedriften permittere som følge av at ansatte har hjemmekarantene eller flere ansatte er syke?

Dersom nøkkelansatte eller flere ansatte i virksomheten blir satt i karantene eller blir syke, kan dette innebære at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes på en økonomisk forsvarlig måte. I slike tilfeller kan det være grunnlag for å iverksette permittering av hele eller deler av den resterende arbeidsstokken. Virksomheten må bl.a. vurdere om det vil være mulig å opprettholde forsvarlig drift gjennom å omdisponere arbeidskraften for en midlertidig periode

Hvilke frister gjelder ved permittering?

De ansatte skal ha skriftlig permitteringsvarsel senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Hovedavtalen mellom LO og NHO har egne varslingsfrister dersom det oppstår en uforutsett situasjon som gjør det nødvendig å helt eller delvis innstille driften. Da kan det permitteres med en frist på to dager. Disse fristene vil normalt gjelde også for de som ikke er bundet av hovedavtalen.

Eksempel på en uforutsett situasjon er dersom kunder må avslutte eller utsette oppdrag som følge av koronaviruset, flere ansatte får påvist smitte slik at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes og driften derved må innstilles helt eller delvis.

Virksomheten må vurdere konkret om det foreligger grunnlag for forkortet varslingsfrist. Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet.

Virksomheten må huske på å overholde reglene om forutgående drøftelser med tillitsvalgte. Virksomheten og de lokale partene kan bli enige om hvordan den enkelte skal varsles, f.eks. e-post eller intranett-oppslag, men blir man ikke enige, må den enkelte gis et skriftlig varsel.

Varselet skal være datert, med informasjon om tidspunkt for start av permittering, årsak til permittering, permitteringsgrad, permitteringens lengde og hvor mange dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt. Hvis lengden på permitteringen er usikker, bør sannsynlig lengde angis. I disse tilfellene må spørsmålet om videre permittering drøftes med de tillitsvalgte innen én måned.

A-melding og permittering

Ved permittering skal arbeidstakere ikke meldes ut av Aa-registeret, men det skal oppgis i A-meldingen at arbeidstakeren er permittert.

Dagpenger ved permittering

Permitterte arbeidstakere kan søke dagpenger fra NAV. NAV må ha dokumentasjon på alle forhold ved permitteringen. Når arbeidstakeren søker om dagpenger ved permittering, vil arbeidstakeren få beskjed om hvilke opplysninger som det er nødvendig å sende inn.

Kilde: Advokatforeningen

Les også: Permittering av ansatte

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979