Arbeidsrett

Arbeidsgivers adgang til å foreta trekk i lønn og feriepenger

By 14. april 2021 No Comments

Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke foreta trekk i de ansattes lønn og feriepenger. Arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd oppstiller noen unntak. I denne bestemmelsen er det uttømmende regulert når arbeidsgiver kan foreta lønnstrekk som nevnt.

Arbeidsgiver kan foreta lønnstrekk der det er hjemlet i lov

Hjemmel for å foreta lønnstrekk finnes i en rekke bestemmelser utenfor arbeidsmiljøloven, f. eks. i skattebetalingsloven om trekk av skatt. Ved beslutning om utleggstrekk for alminnelige pengekrav, kan arbeidsgiver dessuten pålegges å foreta trekk i den ansattes lønn.

Trekk til dekning av arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger

Arbeidsmiljøloven § 14-15 gir videre hjemmel for å foreta trekk for å dekke arbeidstakerens egenandeler i obligatoriske tjenestepensjonsordninger. Dette gjelder i både privat og offentlig sektor.

Skriftlig avtale med arbeidstaker

Lønnstrekk kan etter loven også foretas når arbeidsgiver på forhånd har inngått avtale med den ansatte om lønnstrekk. Et praktisk eksempel er at arbeidsgiver i arbeidsavtalen med den ansatte betinger seg en rett til å foreta trekk ved eventuelt for mye utbetalt lønn.

Adgangen til å gjøre slike generelle forhåndsavtaler er imidlertid uklar. Sivilombudsmannen har uttalt at det må foretas en konkret vurdering, der det sentrale er i hvilken grad arbeidstakeren etter at feilutbetalingen var foretatt, kunne sies å ha erkjent eller samtykket til at arbeidsgiver hadde et krav som kunne gjøres gjeldende.

Tariffregulert lønnstrekk

Dersom det foreligger tariffavtale om lønnstrekk til fagforeningskontingent, kollektiv forsikring o.l., kan det foretas lovlig trekk overfor arbeidstaker.

Erstatningskrav mot arbeidstaker

Arbeidsgiver kan videre foreta trekk i lønn i tilfeller der arbeidstakeren har påført virksomheten skade eller tap. Det er imidlertid tre vilkår som må være oppfylt. For det første må skaden eller tapet ha oppstått i forbindelse med arbeidet. For det andre må arbeidstakeren ha opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Og for det tredje må arbeidstakeren være dømt til å betale erstatning eller skriftlig ha erkjent betalingsforpliktelsen.

Trekk som følge av arbeidsnedleggelse og arbeidsstengning

Endelig kan arbeidsgiver foreta trekk i den ansattes lønn når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn, ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden. Dette kan omfatte arbeidsnedleggelse som følge av arbeidskamp, streik og lockout, uavhengig av om disse tiltakene er lovlig eller ikke.

Arbeidsgiver risikerer straff ved ulovlig trekk

Lønnstrekk som er foretatt i strid med forbudet i arbeidsmiljøloven § 14-15, kan etter arbeidsmiljøloven § 19-1 straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år eller begge deler.

Susanne Danielsen

Advokat

sdanielsen@melo.no
+47 976 36 277

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak

Avtal møte