Company Law

Nedsettelse av aksjekapital

By 24. March 2019 #!31Mon, 02 Dec 2019 14:18:31 +0100p3131#31Mon, 02 Dec 2019 14:18:31 +0100p-2Europe/Oslo3131Europe/Oslox31 02pm31pm-31Mon, 02 Dec 2019 14:18:31 +0100p2Europe/Oslo3131Europe/Oslox312019Mon, 02 Dec 2019 14:18:31 +01001821812pmMonday=1125#!31Mon, 02 Dec 2019 14:18:31 +0100pEurope/Oslo12#December 2nd, 2019#!31Mon, 02 Dec 2019 14:18:31 +0100p3131#/31Mon, 02 Dec 2019 14:18:31 +0100p-2Europe/Oslo3131Europe/Oslox31#!31Mon, 02 Dec 2019 14:18:31 +0100pEurope/Oslo12# No Comments

Generalforsamlingen kan vedta å sette ned aksjekapitalen i et selskap. Nedsettingsbeløpet kan benyttes til utdeling til aksjonærene, sletting av selskapets egne aksjer eller avsetning til fond. Beløpet kan også benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte.

Styret fremmer forslag til generalforsamlingen

Første skritt i en kapitalnedsettelse er at styret må utarbeide et forslag til generalforsamlingen om at kapitalen skal settes ned, samt foreslå nødvendige vedtektsendringer. Styret må også foreslå hvordan pengene skal anvendes, og utarbeide begrunnelse for forslaget med bakgrunn i siste fastsatte regnskap. Generalforsamlingen fatter vedtak med utgangspunkt i styrets forslag.

Registrering i Foretaksregisteret

Kapitalnedsettelse skal kunngjøres på Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider. Hvis nedsettelsen av aksjekapitalen krever kreditorvarsel, gjelder en kreditorfrist på seks uker.

Kapitalnedsettelse som krever kreditorvarsel melder du til Foretaksregisteret i to trinn. Disse to er beslutning om kapitalnedsettelse og gjennomføring.

Beslutning om kapitalnedsettelse

Beslutning om kapitalnedsettelse må du melde til Foretaksregisteret innen to måneder etter generalforsamlingens beslutning, ellers bortfaller beslutningen.

Beslutning om kapitalnedsettelse skal minst oppgi

  • nedsettingsbeløpet, eventuelt et høyere beløp ved utdelinger til aksjonærene utover nedsettingsbeløpet
  • hva beløpet skal brukes til
  • om nedsettelsen skal gjennomføres ved innløsning av aksjer eller ved nedsettelse av pålydende

Du må legge vedprotokoll fra generalforsamlingen som viser vedtak om kapitalnedsettelse og endring av vedtekter.

Generalforsamlingen må vedta vedtektsendringer i forbindelse med kapitalnedsettelse. Dette er fordi aksjekapitalen alltid er bestemt i vedtektene til selskapet.

Gjennomføring av kapitalnedsettelse

Du kan melde gjennomføring av kapitalnedsettelse etter at du har meldt beslutning, og kreditorfristen har gått ut.

Du må melde gjennomføring av kapitalnedsettelse til Foretaksregisteret innen ett år etter generalforsamlingens beslutning, ellers bortfaller beslutningen.

Du må legge ved

  • oppdaterte vedtekter
  • erklæring fra styret om at forholdet til kreditorene er avklart og at det ikke er noe til hinder for gjennomføringen

Aksjeeierboken med eventuelle nye opplysninger om aksjefordeling skal ajourføres.

Kapitalnedsettelse uten kreditorvarsel

Hvis hele nedsettingsbeløpet skal benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, kan nedsettelsen gjennomføres uten kreditorvarsel. Du melder da både beslutning og gjennomføring i ett trinn.

Hvis aksjekapitalen samtidig med en kapitalnedsettelse forhøyes ved nytegning av aksjer mot innskudd, slik at aksjekapitalen blir minst like høy som tidligere, kan kapitalnedsettelsen skje uten kreditorvarsel. Da gjelder de samme vedleggskrav som ved kapitalforhøyelse.

Kilde: Brønnøysundregistrene

Bjørnar Oust

Partner

Bjørnar har solid erfaring innen selskapsrett og fast eiendoms rettsforhold, spesielt innen næringseiendom.

Work experience
2017- Partner, Law Firm Melø
2017-17 Associate, Law Firm Melø
2017- Board member, Rostendal AS
2016- Board member, Høyt og Lavt Trondheim AS
2015- Board director, Øvre Rotvoll AS
2015- Board director, Rotvoll Eiendom AS
2013-15 Associate, Deloitte
2011-12 Associate, Statskog
2003- Board member, Strinda Eiendom AS
Higher education
2011 Master of law, University of Bergen