Company Law

Innbetaling av aksjeinnskudd

By 29. January 2020 No Comments

Aksjeinnskuddet er det beløpet som skal betales for hver aksje, jf. aksjeloven § 2-3 første ledd nr. 3. Dette utgjør aksjenes pålydende med tillegg av eventuell overkurs, dvs. beløpet som skytes inn utover aksjenes pålydende.

Aksjeinnskuddet kan derimot ikke være mindre enn aksjens pålydende, jf. aksjeloven § 2-12 første ledd, jf. § 2-2 første ledd nr. 4. Aksjelovene har dermed et uttrykkelig forbud mot å tegne aksjer til underkurs. Ved stiftelse skal AS alltid tilføres en aksjekapital som gjenspeiler aksjenes pålydende.

Stifterne må innbetale hele aksjeinnskuddet senest på det tidspunkt som stiftelsesdokumentet angir, jf. aksjeloven § 2-11. Dette tidspunktet kan ikke være senere enn tidspunktet når selskapet meldes til Foretaksregisteret. Innbetaling av aksjekapital (og eventuell overkurs) kan derfor ikke skje senere enn tre måneder etter at stiftelsesdokumentet er signert, jf. aksjeloven § 2-18 første ledd.

Ansvar for ikke innbetalt aksjeinnskudd

Hvis aksjeinnskudd (aksjekapital og eventuell overkurs) ikke er innbetalt til tross for at det er meldt til Foretaksregisteret med bekreftelse fra revisor, bank, advokat eller autorisert regnskapsfører om at innbetaling har skjedd, har styremedlemmene og den som har avgitt bekreftelsen, et solidarisk og objektivt ansvar for det som mangler, jf. aksjeloven § 2-19 første ledd. Begrunnelsen for det strenge ansvaret er at tredjemann, med utgangspunkt i det som er registrert i Foretaksregisteret, skal kunne se hvilken aksjekapital som er tegnet, og om den er innbetalt.

Kilde: Tore Bråthen: Selskapsrett (6. utgave)

Atle Melø

Partner

Atle specializes in corporate litigation and individual tax planning and advisory.

Work experience
2016- Partner, Law Firm Melø
2016-16 Manager, Deloitte
2014-16 Lecturer, Trondheim Business School
2013-16 Lawyer, Deloitte
2011-13 Associate, Deloitte
2010- Lecturer, BI Business School
2007- Lecturer, NTNU
Higher education
2010 Master of law, University of Oslo