Company Law

Generalforsamling i aksjeselskap

By 24. March 2019 #!30Sun, 22 Nov 2020 20:36:35 +0100p3530#30Sun, 22 Nov 2020 20:36:35 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30 22pm30pm-30Sun, 22 Nov 2020 20:36:35 +0100p8Europe/Oslo3030Europe/Oslox302020Sun, 22 Nov 2020 20:36:35 +01003683611pmSunday=1125#!30Sun, 22 Nov 2020 20:36:35 +0100pEurope/Oslo11#November 22nd, 2020#!30Sun, 22 Nov 2020 20:36:35 +0100p3530#/30Sun, 22 Nov 2020 20:36:35 +0100p-8Europe/Oslo3030Europe/Oslox30#!30Sun, 22 Nov 2020 20:36:35 +0100pEurope/Oslo11# No Comments

Alle aksjeselskap har plikt til å ha minst én generalforsamling i året. Generalforsamlingen utgjør den øverste myndighet i selskapet. Det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett på generalforsamlingen. Aksjeeierne kan møtes fysisk eller delta på generalforsamlingen ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Generalforsamlingen må avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Dette er den ordinære generalforsamlingen. Alle andre generalforsamlinger betegnes som ekstraordinære.

På den ordinære generalforsamlingen skal blant annet årsregnskapet, årsberetningen og utdeling av utbytte godkjennes. I tillegg skal det behandles andre saker som etter lov, eller ifølge vedtektene, hører inn under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling ved behov. Aksjeloven inneholder også regler om at revisor eller aksjonær kan kreve at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling. Aksjeloven regulerer hvordan ekstraordinær generalforsamling skal gjennomføres og hvilke saker som kan eller skal behandles.

Forenklet generalforsamling

Hvis ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i aksjeloven § 5-7 om forenklet generalforsamling. Når generalforsamlingen avholdes etter reglene om forenklet behandling, skal

  • alle aksjeeiere gis mulighet til å delta i behandling av saken på en egnet måte
  • styremedlemmene, og eventuelt daglig leder og revisor, ha mulighet til å uttale seg om saker som er til behandling

Hvis en aksjeeier, et styremedlem, daglig leder eller revisor krever det, skal saken behandles av generalforsamlingen i ordinært møte.

Generalforsamlingsprotokoll

Uansett hvordan generalforsamlingen blir avholdt, skal det skrives protokoll. Generalforsamlingsprotokollen er en særlig viktig dokumentasjon av selskapets situasjon og disposisjoner. Den må derfor oppfylle en del formelle krav til innhold og signering.

Kilde: Brønnøysundregistrene

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979