Koronavirus

Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser

By 27. March 2020 #!30Sun, 22 Nov 2020 19:51:58 +0100+01:005830#30Sun, 22 Nov 2020 19:51:58 +0100+01:00-7Europe/Oslo3030Europe/Oslo202030 22pm30pm-30Sun, 22 Nov 2020 19:51:58 +0100+01:007Europe/Oslo3030Europe/Oslo2020302020Sun, 22 Nov 2020 19:51:58 +01005175111pmSunday=1125#!30Sun, 22 Nov 2020 19:51:58 +0100+01:00Europe/Oslo11#November 22nd, 2020#!30Sun, 22 Nov 2020 19:51:58 +0100+01:005830#/30Sun, 22 Nov 2020 19:51:58 +0100+01:00-7Europe/Oslo3030Europe/Oslo202030#!30Sun, 22 Nov 2020 19:51:58 +0100+01:00Europe/Oslo11# No Comments

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto.

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den.

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Det arbeides sammen med Finans Norge med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata. Det vil bidra til at ordningen kan iverksettes raskt og at pengene blir utbetalt så snart som mulig.

– Norsk næringsliv står i sin tøffeste kamp noensinne, og fremtiden er veldig usikker. Derfor har vi satt i gang en rekke strakstiltak som skal bidra til å redde bedriftene og arbeidsplassene. Ikke alle bedrifter og virksomheter har blitt fanget opp av de krisepakkene vi har lagt fram, derfor jobber vi med videre tiltak. Kompensasjonsordningen skal være med på å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen blir utformet i tett samarbeid med både næringslivsorganisasjonene og banknæringen, gjennom Finans Norge. Det gjenstår fortsatt å få på plass avgrensning og regelverk for ordningen, men dette vil være klart om kort tid. Regjeringen vil komme tilbake med detaljene om en uke. Målet er at løsningen skal være operativ så snart som mulig.

– Jeg vil takke NHO, Virke, LO og Finans Norge for godt samarbeid. Dette vil bety mye for de bedriftene som nå kjemper mot sviktende inntekter og kostnader som løper. Vi vil prioritere å få raskt på plass en enkel og effektiv løsning i stedet for å bruke tid på sikre en ordning med millimeterpresisjon. Så kan vi heller justere på den underveis hvis det viser seg å være behov for det, sier finansministeren.

– Ordningen innebærer at staten tar en del av kostnaden som virusutbruddet og smitteverntiltakene påfører norske bedrifter. Den midlertidige ordningen skal være målrettet og få virkning raskt, samtidig skal den favne bredt. Regjeringen vil i dialog med næringsorganisasjonene og LO utarbeide de konkrete rammene for ordningen i løpet av kort tid, sier næringsministeren.

Innretningen av kompensasjonsordningen vil være basert på syv prinsipper:

1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt

Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, skal bidra til det.

2. Ordningen skal være målrettet

Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

3. Ordningen skal være midlertidig

Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

4. Ordningen skal favne bredt

De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffer næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, skal man redusere sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.

5. Ordningen skal være enkel

Det skal være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.

6. Ordningen skal være i samsvar med statsstøtteregelverket

Ordningen skal utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.

7. Ordningen skal kunne etterleves og kontrolleres

Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det skal være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Source: Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Atle Melø

Partner

amelo@melo.no
+47 951 80 979